ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2531/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 26-29 ต.ค. 63 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดสกลนคร) 22 ต.ค. 2563
2530/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 6-7 พ.ย. 63 (ผู้อำนวยการลาพักผ่อน) 22 ต.ค. 2563
2529/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 พ.ย. 63 ห้องประชุม 201-202 สำนักงาน อพ.สธ. สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้งานระบบเก็บข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.) 22 ต.ค. 2563
2527/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563 (Sustainable Development Goals: SDGs 2020) 21 ต.ค. 2563
2526/2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 21 ต.ค. 2563
2525/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ต.ค. 63 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค) 21 ต.ค. 2563
2523/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22 ต.ค. 63 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 21 ต.ค. 2563
2522/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-30 ต.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรฯ) 21 ต.ค. 2563
2521/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ต.ค. 63 ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2563) 21 ต.ค. 2563
2520/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 63 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การตรวจติดตามและการป้องกันปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5) 21 ต.ค. 2563
2518/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22 ต.ค. 63 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ต.ค. 2563
2517/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์แม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 ต.ค. 2563
2516/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เพิ่มเติม 20 ต.ค. 2563
2515/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 20 ต.ค. 2563
2514/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี (โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน) 20 ต.ค. 2563
2513/2563 แต่งตั้งกรรมการกองทุนคณะครุศาสตร์ 20 ต.ค. 2563
2512/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ต.ค. 63 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (แนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 20 ต.ค. 2563
2511/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ต.ค. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (loT) สู่การเกษตรยุคใหม่อย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย) 20 ต.ค. 2563
2510/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ต.ค. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลผลิตลำไยนอกฤดู) 20 ต.ค. 2563
2507/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 19-22 ต.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน) 19 ต.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 35 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]