ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2458/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ย. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการฐานข้อมูลชุมชน) 14 ต.ค. 2563
2457/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 14-16 ต.ค. 63 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดสกลนคร) 14 ต.ค. 2563
2456/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 พ.ย. 63 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit - PMU) 14 ต.ค. 2563
2455/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 63 ห้อง HB7801 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง จากนิเวศสำนึกสู่นิเวศวิถี : กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาในการศึกษาวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม) 14 ต.ค. 2563
2453/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14,15,16 จังหวัดพะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ (นิเทศ) 12 ต.ค. 2563
2452/2563 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 12 ต.ค. 2563
2451/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14,17-18 ต.ค. 63 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างสื่อประกอบการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่) 12 ต.ค. 2563
2450/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 ต.ค. 63 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 12 ต.ค. 2563
2449/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ต.ค. 63 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในโครงการทุนนวัตสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ) 12 ต.ค. 2563
2448/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ต.ค. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง พัฒนาฐานข้อมูลและแผนวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 12 ต.ค. 2563
2447/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 ต.ค. 63 สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 12 ต.ค. 2563
2446/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ต.ค. 2563
2445/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ต.ค. 63 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 12 ต.ค. 2563
2444/2563 แต่งตั้งผู้จัดการหอพัก 12 ต.ค. 2563
2443/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นพนักงานมาหวิทยาลัยชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1) 12 ต.ค. 2563
2442/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ต.ค. 2563
2441/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ต.ค. 2563
2440/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13,25-27 ต.ค. 63 และวันที่ 15-17 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (วิจัยเรื่อง การใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง PhET สำหรับการสอนไฟฟ้า (The use of PhET interactive simulation for teaching electricity) 12 ต.ค. 2563
2439/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,16,19,21,22 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ต.ค. 2563
2438/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18,22,24,25 ต.ค. 63 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์เซรามิกจากเตาอินทขิล ชุมชนหมู่บ้านอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 12 ต.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] 38 [39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]