ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1549/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 24 ก.ค. 63 ฟาร์มไก่พื้นเมืองของเกษตรกรและห้องประชุมของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ เกษตรกร และนักวิจัย) 22 ก.ค. 2563
1548/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 22 ก.ค. 2563
1546/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ก.ค. 63 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างสื่อประกอบการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่) 21 ก.ค. 2563
1545/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ก.ค. 63 สถานประกอบการ พื้นที่จังหวัดลำพูน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ประกอบการเบื้องต้น) 21 ก.ค. 2563
1544/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4(145)/2563 และร่วมถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา) 21 ก.ค. 2563
1543/2563 แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 21 ก.ค. 2563
1542/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 ส.ค. 63 ณ Naณี แม่ริม เลค วิว (NANEE Mae Rim Lake View) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรม “ฝากลูกเลี้ยงกับพ่อแม่เสมือน”) 21 ก.ค. 2563
1540/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 63 และวันที่ 1,4,7,8 ส.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 21 ก.ค. 2563
1539/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,10,17,19,24,26,31 ส.ค. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู) 21 ก.ค. 2563
1538/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 63 กลุ่มแปรรูปถั่วเน่า หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพชุมชนป่าตุ้ม) 21 ก.ค. 2563
1537/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กำกับการบริหารราชการแทนอธิการบดีในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 21 ก.ค. 2563
1536/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 21 ก.ค. 2563
1535/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 63 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน) 21 ก.ค. 2563
1534/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ก.ค. 63 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร (เข้ารับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และดำเนินการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 21 ก.ค. 2563
1533/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ก.ค. 63 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 7) 21 ก.ค. 2563
1532/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 21-23 ก.ค. 63 หลักสูตร Aviation Law: Fundamentals (IATA Certified) 21 ก.ค. 2563
1530/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 20 ก.ค. 63 วันที่ 17 ส.ค. 63 และวันที่ 21 ก.ย. 63 เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย...ที่ใช้ได้จริง) 20 ก.ค. 2563
1529/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 20 ก.ค. 2563
1528/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29,31 ก.ค. 63 วันที่ 7,14,19,21,26,28 ส.ค. 63 วันที่ 7,9,14,16 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ก.ค. 2563
1527/2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 62) ภาคเรียนที่ 1/2563 20 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76] 77 [78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]