ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
311/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ กิจกรรม GSB Smart Start IDEA By GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 23 ม.ค. 2563
308/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9) 22 ม.ค. 2563
307/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ม.ค. 2563
306/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ม.ค. 63 และวันที่ 1-2 ก.พ. 63 จังหวัดลำพูนและสุพรรณบุรี (นิเทศ) 22 ม.ค. 2563
305/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,29-30 ม.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่ (นิเทศ) 22 ม.ค. 2563
303/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม้โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ฝึกปฏิบัติการการสกัดรงควัตถุจากพืช) 22 ม.ค. 2563
302/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12,27 ก.พ. 63 และวันที่ 5 มี.ค. 63 (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 22 ม.ค. 2563
301/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5 ก.พ. 63 จังหวัดแพร่ น่าน (นิเทศ) 22 ม.ค. 2563
300/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-30 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (แข่งขันทักษะทางวิชาการ) 22 ม.ค. 2563
299/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 63 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหัวข้อ มาร่วมกันวิเคราะห์สภาพสังคมในอีก 15 ปีข้างหน้าของนักเรียน-การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่ออนาคตคือสิ่งใด) 22 ม.ค. 2563
298/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-7 ก.พ. 63 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์) 22 ม.ค. 2563
297/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 63 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนา ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย) 22 ม.ค. 2563
296/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่) 22 ม.ค. 2563
295/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 24 ม.ค. 63 ห้องประชุมอาคาร Education Café ข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ประชุมฯ) 22 ม.ค. 2563
293/2563 แต่งตั้งวิทยากรโครงการโครงการอบรมหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างประเทศ (เพิ่มเติม) 22 ม.ค. 2563
292/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 22 ม.ค. 2563
291/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 22 ม.ค. 2563
290/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 22 ม.ค. 2563
289/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 22 ม.ค. 2563
288/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค.-2 เม.ย. 63 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (สัมมนาวิชาการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก) 22 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126] 127 [128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]