ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3326/2563 แต่งตั้งประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร 30 ธ.ค. 2563
3325/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,4,9,11,16,18,23,25,30 ม.ค. 64 และวันที่ 1,6,8,15,22 ก.พ. 64 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 30 ธ.ค. 2563
3324/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,6,12,13,19,20,26,27 ม.ค. 64 วันที่ 2-3,9-10,16-17,23-24 ก.พ. 64 และวันที่ 2-3,9-10 มี.ค. 64 อำเภอแม่ริม จังเชียงใหม่ (โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นของผู้นำชุมชนตำบลสะลวงและตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 30 ธ.ค. 2563
3323/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 30 ธ.ค. 2563
3322/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ธ.ค. 2563
3321/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ธ.ค. 2563
3320/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ม.ค. 64 ศาลาอเนกประสงค์ วัดสันปูเลย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมแนะแนวโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมทักษะ 4Cs สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา) 30 ธ.ค. 2563
3319/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ม.ค. 64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 30 ธ.ค. 2563
3318/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ม.ค. 64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 30 ธ.ค. 2563
3316/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 ธ.ค. 2563
3315/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 29 ธ.ค. 2563
3314/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,15,19,22 ม.ค. 64 และวันที่ 2,5 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2563
3313/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,21 ม.ค. 64 และวันที่ 9 ก.พ. 64 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2563
3312/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,29 ม.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2563
3311/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,18,19 ม.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2563
3310/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4-6 ม.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินโครงการและพัฒนาระบบการเลี้ยงสุกรแบบอัจฉริยะ) 29 ธ.ค. 2563
3309/2563 แต่งตั้งผู้รักษาในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 29 ธ.ค. 2563
3308/2563 แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษษ 2563 29 ธ.ค. 2563
3307/2563 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 29 ธ.ค. 2563
3306/2563 แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษษ 2563 29 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2808 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]