ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 1583 เรื่อง รวมทั้งหมด : 80 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2045/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการกำกับการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา CMRU GEP TEST 22 พ.ค. 2561
1998/2561 แต่งตั้งผู้ช่วยนักวิจัย เรื่อง การขยายผลการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบ CoCoOut 21 Model 21 พ.ค. 2561
1997/2561 แต่งตั้งผู้ช่วยนักวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับผู้ดูแลเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหฟวัดเชียงใหม่ 21 พ.ค. 2561
1996/2561 แต่งตั้งผู้ช่วยนักวิจัย เรื่องผลการใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย 21 พ.ค. 2561
1994/2561 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 21 พ.ค. 2561
1985/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4 หัวข้อ บูรณาการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน) 18 พ.ค. 2561
1984/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 มิ.ย. 61 โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร (โครงการสัมมนา เรื่อง การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา) 18 พ.ค. 2561
1981/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 พ.ค. 61 ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ปาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาจิตสู่วิชาชีพแพทย์) 18 พ.ค. 2561
1980/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 พ.ค. 61 ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง สำหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนครั้งที่ 3) 18 พ.ค. 2561
1979/2561 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 18 พ.ค. 2561
1978/2561 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-20 พ.ค. 61 พื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยโครงการการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่) 18 พ.ค. 2561
1974/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 61 โรงเรียนวัดดอนชัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น) 17 พ.ค. 2561
1973/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ค. 61 ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพประจำปี 2561) 17 พ.ค. 2561
1972/2561 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 61 ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการเรื่อง Business Model ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจในอำเภอแม่ริม) 17 พ.ค. 2561
1970/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 21-25 พ.ค. 61 (คณบดีเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร) 17 พ.ค. 2561
1964/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 61 ห้องประชุมแกรนด์เอ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ) 17 พ.ค. 2561
1962/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 61 กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (วางเงินประกันค่าใช้จ่ายและนำส่งสำเนาทะเบียนบ้านและให้ถ้อยคำเกี่ยวกับจำเลย) 17 พ.ค. 2561
1961/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 จังหวัดลำปาง (ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินในแม่น้ำวังและสาขา จังหวัดลำปาง) 17 พ.ค. 2561
1960/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 พ.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560) 17 พ.ค. 2561
1959/2561 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 พ.ค. 2561


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]