ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 534 เรื่อง รวมทั้งหมด : 27 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4635/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 พ.ย. 62 - 9 ก.พ. 63 (ดำเนินโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 และรอบที่ 2) 12 ธ.ค. 2562
4010/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์แม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 ต.ค. 2562
609/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ก.พ. 63 ห้องประชุม 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567) 19 ก.พ. 2563
599/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มี.ค. 63 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 18 ก.พ. 2563
598/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.พ. 63 ห้องเวลาดี 4 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และจังหวัดลำปาง (เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมสัมมนา) 18 ก.พ. 2563
596/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มี.ค. 63 ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพหลักสูตรเร่งรัด) 18 ก.พ. 2563
595/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 2-9 มี.ค. 63 ราชอาณาจักรภูฏาน (เข้าร่วมปฏิบัติงานภายใต้โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร) 18 ก.พ. 2563
593/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 63 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.พ. 2563
589/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 มี.ค. 63 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูลงานราชการ (ปปช) และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางการแก้ไขกับข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกรณีศึกษา รุ่นที่ 2) 17 ก.พ. 2563
589/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 มี.ค. 63 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูลงานราชการ (ปปช) และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางการแก้ไขกับข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกรณีศึกษา รุ่นที่ 2) 17 ก.พ. 2563
588/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19,20 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.พ. 2563
587/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.พ. 63 ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ชั้น 2 อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการ การตกแต่งสำเร็จเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ DIY กระเป๋าผ้ารักษ์โลก) 17 ก.พ. 2563
586/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ วิทยาลัย มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17 ก.พ. 2563
583/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา 22-23 ก.พ. 63 ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง) 17 ก.พ. 2563
582/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ก.พ. 63 โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ (อบรมการขอวีซ่าในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย) 17 ก.พ. 2563
581/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 24 ก.พ. 63 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 17 ก.พ. 2563
577/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 ก.พ. 63 ราชภัฏอุบลราชธานี (ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) 16 ก.พ. 2563
576/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 63 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรมเทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร) 16 ก.พ. 2563
575/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 63 ฝาง เชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ก.พ. 2563
574/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 16 ก.พ. 2563


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]