ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 709 เรื่อง รวมทั้งหมด : 36 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4304/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,30 พ.ย. วันที่ 7,14,20,21 ธ.ค. 60 และวันที่ 10,11,17 ม.ค. 61 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 พ.ย. 2560
894/2561 แต่งตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 22 ก.พ. 2561
888/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มรภ.ชม.) 22 ก.พ. 2561
869/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 22 ก.พ. 61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (หารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 21 ก.พ. 2561
868/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 มี.ค. 61 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 หัวข้อนวัตกรรมอาหารสัตว์ไทย 4.0) 21 ก.พ. 2561
867/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 61 ห้องพุดพิชญา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาธุรกิจและเครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม) 21 ก.พ. 2561
866/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 61 สถาบันวิจัยการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร (ประชุมและให้ข้อเสนอแนะการจัดสัมมนาค่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 หัวข้อก้าวต่อไปของการศึกษาปฐมวัยในภูมิภาคอาเซียน) 21 ก.พ. 2561
865/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 61 ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาสายพันธ์เพื่อผลิตสุกรพันธุ์หมูดำเชียงใหม่) 21 ก.พ. 2561
864/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 มี.ค. 61 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสารพิษในพืชอาหาร) 21 ก.พ. 2561
863/2561 ให้บุคลากรปฏิบัติงานภาคพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 21 ก.พ. 2561
862/2561 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 21 ก.พ. 2561
861/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.พ. 61 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง (เป็นวิทยากรพิเศษสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคทางด้านศิลปะการแสดง) 21 ก.พ. 2561
858/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 61 อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร (ประชุม Global SDG7 Conference) 20 ก.พ. 2561
857/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 และ 22 ก.พ. 61 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน) 20 ก.พ. 2561
855/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ก.พ. 61 จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ (โครงการ Research for Community วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ในชื่อโครงการ การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจากการจัดองค์ความรู้และเทคโนโลยี) 20 ก.พ. 2561
854/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ก.พ. 61 ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูในสังกัดขอเงทศบาลตำบลสันทราย หัวข้อเรื่อง การจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย) 20 ก.พ. 2561
853/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.พ. 61 ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการเรื่อง "EAST ASIA IN 2018 : จากที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ 19 สู่ความเป็นมหาอำนาจโลกของจีน) 20 ก.พ. 2561
852/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 61 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นำเสนอบทความวิชาการหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง : หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน) 20 ก.พ. 2561
850/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-5 มี.ค. 61 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ./รศ.) 20 ก.พ. 2561
848/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ก.พ. 61 โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 19 ก.พ. 2561


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]