ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3339 เรื่อง รวมทั้งหมด : 167 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3659/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา 15 ก.ย. 2560
3653/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.ย. 60 เบลส์วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 15 ก.ย. 2560
3647/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-24 ก.ย. และ 1,8,15 ต.ค. 60 อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กิจกรรมเสริมทักษะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน) 15 ก.ย. 2560
3646/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ย. 60 ศูนย์นิสสัน เชียงใหม่ (ตรวจสภาพและเช็คระยะการใช้งาน รถหมายเลขทะเบียน นข 923 แม่ฮ่องสอน) 15 ก.ย. 2560
3645/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.ย. 60 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลมะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่) 15 ก.ย. 2560
3641/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-25 ก.ย. 60 ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร (แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560) 14 ก.ย. 2560
3628/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ก.ย. 60 ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร และโรงแรมมัดคำ บูทีค อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และจัดทำโครงงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนในชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดแพร่ (คูปองครู) 14 ก.ย. 2560
3627/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-21 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย,ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่6/2560,ประชุมสภามหาวิทยาลัย) 14 ก.ย. 2560
3626/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. - 1 ต.ค. 60 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน ออมสินยิมนาสติกศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) 14 ก.ย. 2560
3625/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.ย. 60 ห้องประชุมเอื้องม่อนไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค) 14 ก.ย. 2560
3624/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21ก.ย. 60 อาคารห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการหัวข้อ มานุษยวิทยา ล้านนาคดีและประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี) 14 ก.ย. 2560
3623/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 60 อาคารห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการหัวข้อ มานุษยวิทยา ล้านนาคดีและประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี) 14 ก.ย. 2560
3622/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 60 ห้อง HB7706/1 อาคารHB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้นักศึกษา หัวข้อ หลักฐานในประวัติศาสตร์ : ความสำคัญและวิธีการศึกษา) 14 ก.ย. 2560
3621/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.ย. 60 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 14 ก.ย. 2560
3618/2560 ให้บุคลากรเดินทงไปราชการ 14-15 ก.ย. 60 โรมแรมฮอลิเดย์การ์เด้น แอนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ชุมชนสล่าจักสานไม้ไผ่จังหวัดเชียงใหม่) 13 ก.ย. 2560
3617/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 13 ก.ย. 2560
3616/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-24 ก.ย. 60 และ 30ก.ย.-2 ต.ค. 60 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (แข่งขันวอลเล่ย์บอล ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560) 13 ก.ย. 2560
3615/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,19 โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอเชียงดาว โรงเรียนพาณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ย. 2560
3614/2560 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและรับรองในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ก.ย. 2560
3613/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 60 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการโครงการส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 13 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]