ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 2504 เรื่อง รวมทั้งหมด : 126 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3076/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ค. 61 เมืองทองธานี นนทบุรี (โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว) 20 ก.ค. 2561
3074/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 20 ก.ค. 2561
3073/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 20 ก.ค. 2561
3072/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพิ่มเติม 00 ธ.ค. 543
3072/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพิ่มเติม 20 ก.ค. 2561
3071/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพิ่มเติม 20 ก.ค. 2561
3070/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 61 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา) 20 ก.ค. 2561
3069/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ค. 61 โรงเรียนเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (สัมมนาการสร้างความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน) 20 ก.ค. 2561
3068/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 ก.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์) 20 ก.ค. 2561
3067/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-25 ก.ค. 61 (คณบดีไปราชการราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร) 20 ก.ค. 2561
3066/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ส.ค. 61 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร (อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน) 20 ก.ค. 2561
3059/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ก.ค. 61 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย) 19 ก.ค. 2561
3058/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2-3 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา (ศึกษาดูงาน) 19 ก.ค. 2561
3057/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ก.ค. 61 ห้องประชุม Cockpit Meeting โรงแรมอมารี แอร์พอร์ท (ดอนเมือง) กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รูปแบบเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุของคนจนเมือง) 19 ก.ค. 2561
3056/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-26 ก.ค. 61 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพหานคร (อบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ National trainer แผนกต้อนรับส่วนหน้า) 19 ก.ค. 2561
3055/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ก.ค. 61 ปราชญ์ราชพฤกษ์รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและเทคนิคการเขียน มคอ.3 และมคอ.5 จากคณะครุศาสตร์) 19 ก.ค. 2561
3054/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-14 ส.ค. 61 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร (วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน) 19 ก.ค. 2561
3052/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-3 ส.ค. 61 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย) 19 ก.ค. 2561
3051/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 ส.ค. 61 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน) 19 ก.ค. 2561
3050/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ก.ค. 61 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน หลักสูตร EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน รุ่นที่ 41) 19 ก.ค. 2561


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]