ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 782 เรื่อง รวมทั้งหมด : 40 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
926/2563 มอบหมายให้ผู้บริหารดูแลสถานที่ของมหาวิทยาลัย 07 เม.ย. 2563
922/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 (อาคาร G และอาคาร H) ศูนย์แม่ริม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 เม.ย. 2563
921/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-8 เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 02 เม.ย. 2563
917/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2563
916/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-8 เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 31 มี.ค. 2563
914/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน (อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร) 30 มี.ค. 2563
913/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 30 มี.ค. 2563
912/2563 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน 30 มี.ค. 2563
908/2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลชุดการอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 และชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 27 มี.ค. 2563
904/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 ปี 26 มี.ค. 2563
899/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 25 มี.ค. 2563
898/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา) 25 มี.ค. 2563
895/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 มี.ค. 63 ปางช้างแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ตรวจสอบระบบท่อน้ำและระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานไฟฟ้า) 23 มี.ค. 2563
894/2563 มอบหมายให้ผู้บริหารดูแลสถานที่ของมหาวิทยาลัย 23 มี.ค. 2563
890/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 63 โรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ทำกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในโรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 23 มี.ค. 2563
889/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 63 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (รับตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการอนามัยชุมชนกลับมหาวิทยาลัย) 23 มี.ค. 2563
886/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6,18-22 เม.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมชี้แจงเรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศาสตร์พระราชา เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอมือกะเหรี่ยงเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 23 มี.ค. 2563
885/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-7,21-24 เม.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมชี้แจงเรื่อง การส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านงานจักสานไม้ไผ่ขดบ้านโป่งสมิต อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 23 มี.ค. 2563
882/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 23 มี.ค. 2563
881/2563 "แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562 " 23 มี.ค. 2563


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]