ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3172 เรื่อง รวมทั้งหมด : 159 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3694/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ย. 62 ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ประชุมประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก) 17 ก.ย. 2562
3690/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ก.ย. 62 ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมคณะทำงานบริหารเครือข่ายฯระดับภูมิภาค ภาคเหนือ) 17 ก.ย. 2562
3688/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 61) ภาคเรียนที่ 1/2562 (เพิ่มเติม) 17 ก.ย. 2562
3677/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ก.ย. 62 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา) 16 ก.ย. 2562
3676/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 62 โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการ Train the Trainer) 16 ก.ย. 2562
3673/2562 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 16 ก.ย. 2562
3671/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการประเทศมาเลเซีย) 16 ก.ย. 2562
3662/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ย. 62 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ประชุมสัมมนาเรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 15 ก.ย. 2562
3661/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 ก.ย. 62 กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ (โครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8) 15 ก.ย. 2562
3652/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล) 13 ก.ย. 2562
3650/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ย. 62 จังหวัดเชียงราย (โครงการสัมมนาหัวข้อ การเตรียมความพร้อมด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล) 13 ก.ย. 2562
3649/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.ย. 62 ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์) 13 ก.ย. 2562
3648/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ย. 62 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ประชุมสัมมนาเรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 13 ก.ย. 2562
3647/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,23,30 ก.ย. 62 โรงเรียนปริ้นรอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ย. 2562
3646/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 62 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ย. 2562
3645/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,19,24 ก.ย. 62 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การกำหนดบทบาทหน้าที่สื่อหนังสือภาษามือไทยของคนหูหนวก) 13 ก.ย. 2562
3643/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 19-20 ก.ย. 62 ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (ประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2562) 13 ก.ย. 2562
3624/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.ย. 62 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานเรื่อง การรังวัดพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบสัมพันธ์ DGNSS วิธีประมวลผลแบบสถิต (Static) และประมวลผลแบบจลน์อย่างทันทีทันใด (Real Time Kinematic) หลักการและภาคปฏิบัติ) 12 ก.ย. 2562
3623/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.ย. 62 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานของนักศึกษาที่รับทุนสนับสนุนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562) 12 ก.ย. 2562
3622/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 62 ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 6 จังหวัดภาคเหนือ) 12 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]