ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3266 เรื่อง รวมทั้งหมด : 164 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4034/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อรถไถ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้สำหรับศูนย์แม่ริม 25 ก.ย. 2561
4024/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ก.ย. 61 ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ประชุมประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา) 24 ก.ย. 2561
4023/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 61 ห้องประชุมสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาสลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (นัดสืบพยานคู่พิพาท) 24 ก.ย. 2561
4022/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างพื้นที่ศูนย์เวียงบัว ไป - กลับพื้นที่ศูนย์แม่ริม เพิ่มเติม 24 ก.ย. 2561
4021/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถ Shuttle bus จำนวน 2 คัน 24 ก.ย. 2561
4020/2561 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ย. 61 หอประชุมหมู่ 4 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการลดการกินเค็ม ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่) 24 ก.ย. 2561
4019/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางภาษา ประจำศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24 ก.ย. 2561
4017/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 24 ก.ย. 2561
4011/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 61 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สถานประกอบการฝึกอบรม ฮัดเดินอีเวนท์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรหัวข้อ แนวทางการเชื่อมโยงทุนชุมชนกับการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ) 23 ก.ย. 2561
4010/2561 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9 ต.ค. 61 ศูนย์ข้อมูลและโบราณสถานเวียงกุมกาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษา) 23 ก.ย. 2561
4009/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ย. 61 สวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลผลิตกระเทียมจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 23 ก.ย. 2561
4008/2561 อนุญาตให้บุคลากรขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 22 ก.ย. 61 (ร่วมงานมุทิตาจิตแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นบ้านล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560) 22 ก.ย. 2561
4007/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ย. 61 จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มแปรรูปสับปะรด) 22 ก.ย. 2561
4004/2561 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 61 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการโครงการเข้าค่ายผู้นำนันทนาการ) 21 ก.ย. 2561
4003/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,26 ก.ย. 61 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 21 ก.ย. 2561
4002/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 21 ก.ย. 2561
4001/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อสร้าง ณ ศูนย์แม่ริม 21 ก.ย. 2561
4000/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง ก่อสร้าง ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 21 ก.ย. 2561
3999/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงประกอบอาหารสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 21 ก.ย. 2561
3997/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 21 ก.ย. 2561


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]