ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 1169 เรื่อง รวมทั้งหมด : 59 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1412/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ก.ค. 63 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (เสวนาเรื่อง 88 ปี ประชาธิปไตยสังคมไทยยังหลงทางหรือ?) 10 ก.ค. 2563
1409/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 63 อำเภอแม่ริม และอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 10 ก.ค. 2563
1405/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (นำเสนอผลงานวิจัย) 10 ก.ค. 2563
1404/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ค. 63 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 7) 10 ก.ค. 2563
1403/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืงอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กำกับการบริหารราชการแทนอธิการบดีและเข้าร่วมประชุมฯ) 10 ก.ค. 2563
1398/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-13 ก.ค. 63 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ติดตามการสร้างเตาชีวมวลสำหรับใช้ในโครงการการขยายผลเทคโนโลยีเตาชีวมวลระดับชุมชน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ค. 2563
1396/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 09 ก.ค. 2563
1395/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ส.ค. 63 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020) 09 ก.ค. 2563
1394/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ค. 63 ห้องประชุมงานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 11 (อาคาร 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมในการตัดสินผลงานวิชาการฯ) 09 ก.ค. 2563
1393/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 09 ก.ค. 2563
1392/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09 ก.ค. 2563
1388/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-17 ก.ค. 63 สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร Train the Trainer for Aviation Personnel) 09 ก.ค. 2563
1387/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ก.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ค. 2563
1386/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ค. 63 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทำการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 1.0 และ PM 2.5) 09 ก.ค. 2563
1385/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ส.ค. 63 ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร หัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ) 09 ก.ค. 2563
1384/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสร้างและพัฒนาข้อสอบที่ได้มาตรฐาน) 09 ก.ค. 2563
1383/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการกำกับติดตามการเกิดอุบัติเหตุในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ค. 2563
1382/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11,17,24-25 ก.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ค. 2563
1381/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตามการเกิดอุบัติเหตุในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ค. 2563
1380/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11,20,28,29 ก.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการกำกับติดตามการเกิดอุบัติเหตุในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ค. 2563


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]