ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 154 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผลการคัดเลือก "เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา" ประจำปีพุทธศักราช 2561 29 ธ.ค. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อโครงการวิจัยเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2561 29 ธ.ค. 2560
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 29 ธ.ค. 2560
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าย่อย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 จุดบริการ (ครั้งที่ 4) 28 ธ.ค. 2560
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผลการเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พ.ศ.2560 26 ธ.ค. 2560
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผลการลงคะแนนเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2560 26 ธ.ค. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 22 ธ.ค. 2560
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง 22 ธ.ค. 2560
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 21 ธ.ค. 2560
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปลี่ยนแปลงการจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 20 ธ.ค. 2560
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หมายเลขผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พ.ศ.2560 18 ธ.ค. 2560
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 18 ธ.ค. 2560
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 17 ธ.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 15 ธ.ค. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 15 ธ.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย การรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 14 ธ.ค. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4) 14 ธ.ค. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา แก้ไขรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 12 ธ.ค. 2560
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ภาคการศึกษา 2/2560 (5th Batch) 01 ธ.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 30 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]