ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 154 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
กองบริหารงานบุคคล กำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ดำเนินงานสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 05 ก.ค. 2560
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดสรรบุคคลเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 29 มิ.ย. 2560
ศูนย์ภาษา ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 28 มิ.ย. 2560
สำนักงานอธิการบดี ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง 28 มิ.ย. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2) 26 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 24 มิ.ย. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 24 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) (รหัส 2560) ประจำปีการศึกษา 2560 21 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) (รหัส 2559) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 21 มิ.ย. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาของ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ปีการศึกษา 2560 20 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 20 มิ.ย. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี กำหนดวัน เวลา สถานที่ มาตรการ ข้อห้ามและบทลงโทษในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และการประชุมเชียร์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 19 มิ.ย. 2560
กองบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 19 มิ.ย. 2560
สำนักงานอธิการบดี ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2560 16 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 15 มิ.ย. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค 14 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 13 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 09 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 09 มิ.ย. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ของ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560 07 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]