ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 154 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา แนวปฏิบัติการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2560 09 พ.ค. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 01 พ.ค. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติและสถิติประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 28 เม.ย. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2560 25 เม.ย. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 1) 25 เม.ย. 2560
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย การรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 21 เม.ย. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 21 เม.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 21 เม.ย. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 20 เม.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 11 เม.ย. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล ผลการพิจารณาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา รหัส 54, 55, 56 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) 11 เม.ย. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล ผลการพิจารณาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา รหัส 57, 58, 59 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) 11 เม.ย. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 09 เม.ย. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2559 (ฉบับที่ 1) 09 เม.ย. 2560
กองบริหารงานบุคคล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่กรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 08 เม.ย. 2560
สำนักงานอธิการบดี กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 05 เม.ย. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 03 เม.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 31 มี.ค. 2560
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 29 มี.ค. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล งดการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2560 29 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]