ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 115 เรื่อง รวมทั้งหมด : 6 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 10 ก.พ. 2560
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผลการคัดเลือก "เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา" ประจำปีพุทธศักราช 2560 09 ก.พ. 2560
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การเช่าสถานที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 01 ก.พ. 2560
คณะครุศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ในโครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 01 ก.พ. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 31 ม.ค. 2560
คณะครุศาสตร์ ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 55 (ชั้นปีที่ 5) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 27 ม.ค. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล ผลการรับตรงนักศึกษาเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 27 ม.ค. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 14 ม.ค. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 14 ม.ค. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี การรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 14 ม.ค. 2560
สำนักงานอธิการบดี นโยบายและแนวทางพัฒนาคณะครุศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 05 ม.ค. 2560
สำนักงานอธิการบดี นโยบายและแนวทางพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05 ม.ค. 2560
สำนักงานอธิการบดี นโยบายและแนวทางพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05 ม.ค. 2560
สำนักงานอธิการบดี นโยบายและแนวทางพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 05 ม.ค. 2560
สำนักงานอธิการบดี นโยบายและแนวทางพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 05 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]