ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 132 เรื่อง รวมทั้งหมด : 7 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
ศูนย์ภาษา นโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27 มี.ค. 2560
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ห้ามนักศึกษาต่างชาติขับขี่ยานพาหนะ พ.ศ. 2560 25 มี.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 25 มี.ค. 2560
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2560-2561 25 มี.ค. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม 21 มี.ค. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2560 16 มี.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 14 มี.ค. 2560
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง 10 มี.ค. 2560
กองบริหารงานบุคคล นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 09 มี.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 03 มี.ค. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 01 มี.ค. 2560
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าสถานที่จัดบริการทำความสะอาดภาชนะภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2560
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) ภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 2 ร้าน 28 ก.พ. 2560
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านมินิมาร์ท ภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 28 ก.พ. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ไม่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง แต่ประสบปัญหาและอุปสรรค 18 ก.พ. 2560
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การรับสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 10 ก.พ. 2560
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2560 - 2561 10 ก.พ. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 10 ก.พ. 2560
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผลการคัดเลือก "เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา" ประจำปีพุทธศักราช 2560 09 ก.พ. 2560
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การเช่าสถานที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 01 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]