ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 154 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเป็นนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 12 ก.ย. 2560
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเป็นนายกสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 12 ก.ย. 2560
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ภายใต้โครงการชื่อ "โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา รุ่นที่ 3" 05 ก.ย. 2560
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าย่อย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 จุดบริการ (ครั้งที่ 2) 01 ก.ย. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้ง 1/1) 28 ส.ค. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 25 ส.ค. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) 24 ส.ค. 2560
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 22 ส.ค. 2560
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 22 ส.ค. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 18 ส.ค. 2560
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าย่อย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 3 จุดบริการ 11 ส.ค. 2560
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ภายใต้โครงการชื่อ "โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา รุ่นที่ 3" 09 ส.ค. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล ผลการพิจารณาขอยกเว้นการเรียน ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา รหัส 55 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) 08 ส.ค. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา รหัส 57, 58, 59, 60 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) 08 ส.ค. 2560
กองบริหารงานบุคคล แบบคำขอลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 04 ส.ค. 2560
กองบริหารงานบุคคล กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 31 ก.ค. 2560
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 22 ก.ค. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 13 ก.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย การรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 12 ก.ค. 2560
งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษ เชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]