ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 154 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 3) 07 มิ.ย. 2560
สำนักงานอธิการบดี หมายเลขผู้สมัครรับเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2560 05 มิ.ย. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ 05 มิ.ย. 2560
สำนักงานอธิการบดี เปลี่ยนแปลงการจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 01 มิ.ย. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 31 พ.ค. 2560
คณะครุศาสตร์ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 30 พ.ค. 2560
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2560 30 พ.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 29 พ.ค. 2560
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2560
สำนักงานอธิการบดี กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2560 23 พ.ค. 2560
สำนักงานอธิการบดี บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2560 23 พ.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 23 พ.ค. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา แก้ไขรายชื่อโครงการวิจัยเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ที่ได้รับการจัดสรรทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 23 พ.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 19 พ.ค. 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลการพิจารณาทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 18 พ.ค. 2560
คณะครุศาสตร์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 18 พ.ค. 2560
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 15 พ.ค. 2560
สำนักงานอธิการบดี ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 11 พ.ค. 2560
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 54 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 55 09 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]