ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 154 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา แนวปฏิบัติการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย ในระบบ Google Scholar ของ คณาจารย์ประจำ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 25 พ.ย. 2560
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 17 พ.ย. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 15 พ.ย. 2560
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2560 04 พ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบรายวิชาพื้นฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 01 พ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 31 ต.ค. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 1) 30 ต.ค. 2560
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าย่อย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 จุดบริการ (ครั้งที่ 3) 27 ต.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 21 ต.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 19 ต.ค. 2560
กองบริหารงานบุคคล สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย ของพนักงานราชการ 18 ต.ค. 2560
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 ต.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2) 10 ต.ค. 2560
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปลี่ยนแปลงการจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 และครั้งที่ 2/2560 10 ต.ค. 2560
กองบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการการขอกำหนดตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 05 ต.ค. 2560
กองบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 04 ต.ค. 2560
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดสรรบุคคลเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 25 ก.ย. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3) 22 ก.ย. 2560
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ภายใต้โครงการชื่อ "โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา รุ่นที่ 3" 20 ก.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 1) 14 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]