body { /* IE */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); /* Chrome, Safari */ -webkit-filter: grayscale(1); /* Firefox */ filter: grayscale(1); }


 
   

คู่มือการประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ กองกลาง.
ปฏิทินกิจกรรมกองกลาง ปี 2558
ปฏิทินกิจกรรมกองกลาง ปี 2559
แผนกลยุทธ์ กองกลาง
รายงานผลการสัมมนาทบทวน แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)
รายงานสรุปความพึงพอใจผู้รับบริการ กองกลาง
 
รายงานประจำปี กองกลาง 2555
รายงานประจำปี กองกลาง 2556
รายงานประจำปี กองกลาง 2557
รายงานประจำปี กองกลาง 2558
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกลาง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557
  รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
  รายงานควบคุมภายใน
   
คณะกรรมการการจัดการความรู้กองกลาง
แผนการจัดการความรู้
สรุปการจัดการความรู้เรื่อง
   
 


    
 หมวดหมู่ / ข่าวกิจกรรม

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมคนทำงานเรียนรู้การพัฒนาตน ค้นหาความสุขอย่างยั่งยืน ปลูกฝังคุณธรรม เพิ่มศักยภาพการทำงาน

      

     

    
    
 

จำนวนครั้งที่เปิด 367 ครั้ง 


        

 

.:: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-514 0-5388-5318 Fax: 0-5388-5319
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556, จัดทำโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Admin