ค้นหาบันทึกข้อตกลง (ชื่อเรื่อง/หน่วยงาน)
 
 
 ทั้งหมด 29 รายการ , หน้าที่  
1
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ขอบเขตข้อตกลง
หน่วยงานที่ลงนาม MOU
วันที่ลงนาม MOU
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ผุ้แทนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้ง 27 แห่ง เห็นชอบร่วมกันในการนำองค์ความรู้ทางวิชาการด้านประกันคุณภาพการไปดำเนินการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 27 แห่ง 2011-08-15 กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม
2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 2. จัดการประชุมผู้นำนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย(โดยมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านกิจกรรมนักศึกษาตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ความรู้ ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 4. จัดให้มีการเยี่ยมเยือนแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณืระหว่างกัน 5. ร่วมมือกันจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย 27 แห่งเห็นสมควร มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 2011-08-15 กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม
3 บันทึกความร่วมมือข้อตกลงและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองในโครงการความฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ๋ จ๋วยกั๋นพัฒนาเมืองเจียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสะอาดถนนและท่อระบายน้ำในช่วงฤดูร้อนแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ดีขึ้นและปกกันผลกระทบที่อาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนในถนนสายต่างๆในเมืองเชียงใหม่ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 2011-01-26 กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับหน่วยงานภายในจำนวน 16 หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก 4 หน่วยงาน,เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษา 20 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม้โจ้-แพร่,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร,มหาวิทยลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยพะเยา 2013-12-13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา 1. The two Universities shall promote the following exchange activities}bassed on their respective academic and educational need: a) Exchange of faculty and administrative staff members b) Exchange of students c) Jiont research adn/or symposium d) Exchange of acadenic material,publications and information Gulbarga University,indin 2013-11-29 Chiang mai Rajabhat University The Kingdom of Thailand
6 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบงานประกันคุณภาพ 1. การร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านการปฏิบัติงานในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 2. การสร้างความร่วมมือในการสร้างความประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ด้านการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 3. การร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจระหว่างหน่วยงานเครือข่าย 4. การจัดกิจกรรมอื่นๆที่เห็นว่าเป็นปีนประโยชน์ต่อกัน วิทยาลัยนานาชาติ, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน,สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มร.ชม. 2013-04-22 บัณฑิตวิทยาลัย
7 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบงานประกันคุณภาพ 1. การร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านการปฏิบัติงานในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 2. การสร้างความร่วมมือในการสร้างความประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ด้านการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 3. การร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจระหว่างสถาบัน 4. การจัดกิจกรรมอื่นๆที่เห็นว่าเป็นปีนประโยชน์ต่อกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2011-10-13 บัณฑิตวิทยาลัย
8 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบงานประกันคุณภาพ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3. เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติที่ดี มาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา และการประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 2013-05-03 บัณฑิตวิทยาลัย
9 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ว่าด้วย การความร่วมมือด้านเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 1.ตกลงทำความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้แก่ ด้านกระบวนการพัฒนาเเผน ด้านการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริหารวิชาการแก่สังคม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะครอบคลุมถึงการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่ง โดยรูปแบบของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ,มหวิทยาลัยพายัพ 2012-04-12 สำนักงานมาตรฐานการศึกษา
10 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ว่าด้วย การความร่วมมือด้านเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 1. ตกลงทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้อก่ ด้านกระบวนการพัฒนาแผน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการแก่สังคม การบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะครอบคลุมถึงการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัยทั้งห้าแห่ง โดยรูปแบบของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ,มหวิทยาลัยพายัพ,มหาวิทยาลัยฟาอิสเทอร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2014-02-25 สำนักงานมาตรฐานการศึกษา
11 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ว่าด้วย การความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ร่วมมือกันดำเนินการพัฒนาคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เพื่อให้มีพลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ได้คุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งมาตรฐานของมหาวิทยาลัย มาตรฐานอุดมศึกษา และมาตรฐานการศึกษาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 0000-00-00 สำนักมาตรฐานการศึกษา
12 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ว่าด้วย การความร่วมมือด้านประกันคุณภาพ 1. ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 2 สถาบัน จะร่วมมือกันในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2. ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้ง 2 สถาบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ 3. ความร่วมมือด้านอื่นๆ ตามสถานการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 0000-00-00 สำนักมาตรฐานการศึกษา
13 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การจัดโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการอื่นร่วมกัน บริษัทโกมิลด์มิลค์ จำกัด 2011-01-21 สหกิจการศึกษา
14 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การจัดโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการอื่นร่วมกัน บริษัท ชาระมิงค์จำกัด 2011-01-21 สหกิจศึกษา
15 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การจัดโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการอื่นร่วมกัน บริษัท ซันสวีท จำกัด 2011-01-21 สหกิจศึกษา
16 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การจัดโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการอื่นร่วมกัน บริษัท นพดล พานิช 2011-01-21 สหกิจศึกษา
17 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การจัดโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการอื่นร่วมกัน บริษัท ปริ๊นเซสฟูดส์ จำกัด 2011-01-21 สหกิจศึกษา
18 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การจัดโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการอื่นร่วมกัน บริษัท ใหม่ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2011-01-21 สหกิจศึกษา
19 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การจัดโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการอื่นร่วมกัน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาหางดง 2011-01-21 สหกิจศึกษา
20 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ 2. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการอื่นร่วมกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 2011-01-21 สหกิจศึกษา
21 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การจัดโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการอื่นร่วมกัน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ 2011-01-21 สหกิจศึกษา
22 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การจัดโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการอื่นร่วมกัน สภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 2011-01-21 สหกิจศึกษา
23 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การกำหนดแนวทางการสร้างเสริมคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนากำลังคนมีคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 2. การวางแผนร่วมกันในการจัดหาสถานประกอบการที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์ภาคสนามให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย 3. การกำหนดรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและหรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา ตามที่องค์กรธุรกิจเห็นสมควร 4. การกำหนดแผนงานร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคธุรกิจ 5. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการและการพัฒนาคุณภาพสังคมอื่นตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบร่วมกัน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 2011-01-21 สหกิจศึกษา
24 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การจัดโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการอื่นร่วมกัน บริษัทสยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด 2011-01-21 สหกิจศึกษา
25 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การจัดโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการอื่นร่วมกัน สำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2011-01-21 สหกิจศึกษา
26 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การกำหนดแนวทางการสร้างเสริมคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนากำลังคนมีคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 2. การวางแผนร่วมกันในการจัดหาสถานประกอบการที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์ภาคสนามให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย 3. การกำหนดรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและหรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา ตามที่องค์กรธุรกิจเห็นสมควร 4. การกำหนดแผนงานร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคธุรกิจ 5. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการและการพัฒนาคุณภาพสังคมอื่นตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชียงใหม่เห็นชอบร่วมกัน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชียงใหม่ 2011-01-21 สหกิจศึกษา
27 บันทึกความร่วมมือพัฒนาสหกิจศึกษา ในโครงการ " สหกิจศึกษา พบผู้ประกอบการ ปีที่ 2" 1. องค์กรผู้ใช้บัณฑิตตกลงที่จะจัดให้มีการรับการคัดสรรนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยหลักเกณฑ์การคัดสรรและจำนวนนักศึกษานั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. ตลอดระยะเวลาของโครงการ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตตกลงที่จะจัดให้มี - เจ้าหน้าที่บุคคลเป็นพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษา - จัดให้มีการมอบหมายงานและจัดให้มีการอบรมบ่มเพาะนักศึกษา - จัดให้มีการจ่ายค่าเบี้ยงเลี้ยงให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม - จัดให้มีการประเมิน ผลปฏิบัติงานของนักศึกษา 3. ตลอดระยะเวลาของโครงการ สถาบันอุดมศึกษาตกลงที่จะจัดให้มี - จัดให้มีอาจารย์นิเทศประสานกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต - จัดให้มีการคัดสรรนักศึกษาที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ - การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง - จัดให้นักศึกษาทำรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามโครงการ - ประเมินผลองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษา เพื่อนำเสนอเป็นโครงการดีเด่นของเครือข่าย สภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 2012-07-11 สหกิจศึกษา
28 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การจัดโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการอื่นร่วมกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเจฟาร์ม อินเตอร์ฟิกส์ 2011-01-21 สหกิจศึกษา
29 บันทึกความร่วมมือข้อตกลง ทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. การจัดโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการอื่นร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 2011-01-21 สหกิจศึกษา