ค้นหาบันทึกข้อตกลง (ชื่อเรื่อง/หน่วยงาน)
 
 
 ทั้งหมด 114 รายการ , หน้าที่  
1
...
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ขอบเขตข้อตกลง
หน่วยงานที่ลงนาม MOU
วันที่ลงนาม MOU
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพื่อให้มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณธวิทยาการจัดการมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในการจัดทำกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารและผลงาน คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ภาคเหนือ 2017-08-17 คณะวิทยาการจัดการ(2.15)
2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 2. กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน 3. ร่วมกันในการรับสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว จังหวัดเชียงใหม่ 2017-08-09 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(2.14)
3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับเอกชน-ภาคการศึกษาระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่กับข่ายงานสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 1. ร่วมกันจัดทำแผนแมบทฯระยะยาว(Long Range plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศษสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆของเอกชนและภาคการศึกษา 2. ร่วมกันพัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯให้ประสบผลสำเร็จ 3. แบ่งปันทรัพยากรในการบริหารจัดการที่สะดวกและเหมาะสมขององค์กร คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่กับข่ายงานสถาบันอุดมศึกษา 2017-06-20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(2.27)
4 ความตกลงในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียว SPOT ภายใต้โครงการพัฒนาดาวเทียม THAICHOTE สนับสนุนการใช้ข้แมูลทางวิชาการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2017-06-12 สถาบันวิจัยและพัฒนา(1.60)
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การทำกิจกรรมส่งเสริมและจัดการความรู้การวิจัยภายใต้โครงการ "Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม"ระหว่าง สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกับเครือข่ายการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2015-12-09 สถาบันวิจัยและพัฒนา (2.50)
6 บันทึกข้อตกลงความร่ววมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจัหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ ฆราวาสในจังหวัดเชียงใหม่ (มรภ.เชียงใหม่) จัดทำข้อตกลงร่วมมือกันในการดำเนินการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดถึงในสังกัดของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายอดน คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 2015-08-14 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม(1.65)
7 บันทึกข้อตกลง ความร่วมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน่วยงานทั้งสอบประสงค์จะร่วมมือกันในการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2015-07-21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2.47)
8 บันทึกข้อตกลงความร่วมือระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1.เพื่อประสานความร่วมมือและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี 2.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับเทศบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เทศบาลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2015-07-17 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 บัทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการตนเองและความเชี้ยวชาญเฉพาะของชุมชนท้องถิ่นระหว่างมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุขกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น" อันนำไผปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนและการดำเนินงานตามนโยบายรัฐด้านการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข 2015-07-10 สถาบันวิจัยและพัฒนา(1.64)
10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1.เพื่อพัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อพัฒนาให้ครูมีทักษะและสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สูงขึ้น 3. พัฒนาให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดการเรียนการสอนให้ทันสมัยสู่มาตรฐานสากลโดยเน้นวิธีการสอน (Coaching) และการติดตามการประเมินการสอนจากผุ้เชี่ยวชาญ (Mentoring) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2015-07-09 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2.45)