ค้นหาบันทึกข้อตกลง (ชื่อเรื่อง/หน่วยงาน)
 
 
 ทั้งหมด 88 รายการ , หน้าที่  
1
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ขอบเขตข้อตกลง
หน่วยงานที่ลงนาม MOU
วันที่ลงนาม MOU
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 Memorandum of Agreement between Chiang Mai Rajabhat University, Thailand and Da-Yeh University,Taiwan 1. joint research activitives 2. jiont teaching or supervision of students 3. Staging of joint seminars ,conferences and academic meetings 4. Special Academic programmes Da-Yeh University 2014-01-30 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยนานาชาติ)
2 Agreement of Cooperation 1. Academic programs such as study abroad,student exchange,or internships 2. Graduate level exchanges for research,training or teaching 3. Exchanges of faculty or research fellows for teaching or research 4. collaborative research projects,workshops or conferrences 5. Exchanges of other institutional professionals or information Sam Houston State University 2012-03-22 วิทยาลัยนานาชาติ
3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1. จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาการจัดการที่นำไปสู่ความมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง 2. จะร่วมกันสนันสนุนทางด้านวิชาการ และพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3. จะดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านทางวิชาการและพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2008-07-16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมุล และบุคลากรเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่เอกสารโบราณและศิลปวัฒนธรรม 2. ประสานงานเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้านเอกสารโบราณและองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2014-01-17 สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2014-04-04 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการประสานความร่วมมือในการทำงานแบบทวิภาคีว่าด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง สถาบันศิลปปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2011-12-01 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7 MEMORANDAN OF UNDERSTANDING Between Chiang Mai Rajabhat University and Hankuk University of Foreign Studies The foregoing between Chiang mai Rajabhat University (CMRU) and Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) having been duly approved by both parties is hereby excuted by the undersingned authorized representativees of each party, to be effective upon the date of signature Hankuk University of Foreign Studies 2007-05-17 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 Memorandum Of Understanding on Affiliation Agreement between Chiang mai Rajabhat University and Seoul Cyber University The content and method of the exchange will be determined by mutual consent after pertinent discussion among Chiang mai Rajabhat University and Seoul Cyber University authorities. The types of cooperation may include the exchange of academic information,exchange of students,and other activities as mutually agreed. Seoul Cyber University 2007-05-18 วิทยาลัยนานาชาติ
9 Memorandum of Understanding between Kyoto Tachibana University,Kyoto,japan and Chiang Mai Rajabhat university,Chiang Mai .Thailand 1. Exchange of students and faculty for study and research 2. Short and extended language,cultural and other education study programs 3. Exchange of publication ,teaching materials ,and similar academic resources. 4. Joint research projects 5. Other mutually beneficial projects as may be devised from time to time Kyoto Tachibana University,Kyoto,japan 2012-08-07 วิทยาลัยนานาชาติ
10 Cooperation Eramework Agreement between Sichuan International Studise University (China)and Chiang mai Rajabhat University (Thailand) 1. Student exchange program 2. Facuity exchange or traning 3. Academic information exchange program 4. Research cooperation 5. Other program to bo implemented by mutual agreement Sichuan International Studise University (China) 0000-00-00 วิทยาลัยนานาชาติ