ค้นหาบันทึกข้อตกลง (ชื่อเรื่อง/หน่วยงาน)
 
 
 ทั้งหมด 80 รายการ , หน้าที่  
1
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ขอบเขตข้อตกลง
หน่วยงานที่ลงนาม MOU
วันที่ลงนาม MOU
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 Memorandum of Understanding between Kyoto Tachibana University,Kyoto,japan and Chiang Mai Rajabhat university,Chiang Mai .Thailand 1. Exchange of students and faculty for study and research 2. Short and extended language,cultural and other education study programs 3. Exchange of publication ,teaching materials ,and similar academic resources. 4. Joint research projects 5. Other mutually beneficial projects as may be devised from time to time Kyoto Tachibana University,Kyoto,japan 2012-08-07 วิทยาลัยนานาชาติ
2 Cooperation Eramework Agreement between Sichuan International Studise University (China)and Chiang mai Rajabhat University (Thailand) 1. Student exchange program 2. Facuity exchange or traning 3. Academic information exchange program 4. Research cooperation 5. Other program to bo implemented by mutual agreement Sichuan International Studise University (China) 0000-00-00 วิทยาลัยนานาชาติ
3 Memorandum of Understanding between Chiang Mai Rajabhat University (Thailand) and Honghe University (People Republic of China) 1. Exchange of students 2. Exchange of teaching faculty and administrative staff members 3. Joint Programs 4. Joint research and /or symposium 5. Exchange of academic materials,publications,information Honghe University (People Republic of China) 2013-06-20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 Memorandum of Understanding on Collaboration between University of North Texas and Chiang Mai Rajabhat University (Thailand) 1. All institution will try to develop collaboration between their colleges,departments.administrative staffs,and professors through such means as exchanges,sabbatical leave assingments,lectures,symposia,internships,workshops,collaborative research,joint projects with business and industry,and professional development programs. 2. All Universities will try to exchange students and faculty. 3. All Universities will try undertake joint activities among thrir student and appropriate units in artistic, cultural, and athletic areas. 4. All Universities will promote institutional and academic cooperation through computing,telecommunications,and other modes of communication through information technology. University of North Texas 0000-00-00 วิทยาลัยนานาชาติ
5 Memorandum of Understanding between Yulin Normal University (China) and Chiang Mai Rajabhat University (Thailand) 1. Mutual visit by university leaders or authorities 2. Dispatching teachers for teaching course 3. Sending teachers for teaching tasks 4. Sending students for course studying 5. Sending student for internship 6. Sending students for summer or winter camp Yulin Normal University (China) 2014-03-03 วิทยาลัยนานาชาติ
6 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ"การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ" ร่วมมือกันดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เพื่อให้มีพลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ได้คุณภาพได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 0000-00-00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 บันทึกข้อตกลงความร่ววมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจัหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ ฆราวาสในจังหวัดเชียงใหม่ (มรภ.เชียงใหม่) จัดทำข้อตกลงร่วมมือกันในการดำเนินการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดถึงในสังกัดของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายอดน คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 2015-08-14 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
8 บัทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการตนเองและความเชี้ยวชาญเฉพาะของชุมชนท้องถิ่นระหว่างมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุขกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น" อันนำไผปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนและการดำเนินงานตามนโยบายรัฐด้านการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข 2015-07-10 สถาบันวิจัยและพัฒนา
9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างกลุ่มอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันคลังสมองของชาติและสำนักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสนับสนุน 1. การสร้างฐานข้อมุล ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ 2. ทุนวิจัยให้กลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนากำลังคนสู่อาชีพในพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สนับสนุน 1. การสร้างผลงานวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มี Social impact โดยสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิของกลุ่มวิจัย 2. การบริหารจัดการคุณภาพบัณฑิตศึกษาให้เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันคลังสมองของชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2010-06-12 สถาบันวิจัยและพัฒนา
10 ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับเทศบาลเมืองแกนพัฒนา 1.ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา 2. ร่วมมืมกันวิจัยและพัฒนาความต้องการของท้องถิ่น ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา 3. สนับสนุนวิทยากรและงบประมาณเพื่อบริการวิชาการและงานวิจัยซึ่งกันและกัน เทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา 2009-04-27 คณะครุศาสตร์