กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division ChiangMai Rajabhat University

เอกสารดาวน์โหลด:

สัญญาการปฏิบัติงาน

               
ใบลา

ใบลาออก

หนังสือรับรอง

               
หนังสือแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ

งานอาคารสถานที่ 

งานยานพาหนะ

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่