ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 53 เรื่อง รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ Announcement of the Selected Candidates for Multicultural Student Schoolarships in Bachelor's Degree (Taught in Thai) for the Academic Year 2022 11 พ.ค. 2565
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 09 พ.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 08 พ.ค. 2565
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ Saint Helier-Brelade International School (SHBIS) และ The British International School of Northern Thailand (BISN) (ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565 03 พ.ค. 2565
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผลการตัดสินการแข่งขันวงกลองล้านนาและฟ้อนเล็บ เนื่องในงาน "วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" 03 พ.ค. 2565
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรเทียบโอนรายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 02 พ.ค. 2565
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3 Admission) 02 พ.ค. 2565
คณะครุศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 30 เม.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 เม.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ Admission Exam Results, Direct Apply 2nd Round Academic Year 2022 International College, Chiang Mai Rajabhat University 26 เม.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 25 เม.ย. 2565
สำนักทะเบียนและประมวลผล ผลการพิจารณาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) 25 เม.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย Extendrd Time for Graduate Admission for the 1st Semester, Academic Year 2022 25 เม.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 25 เม.ย. 2565
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาภายใต้โครงการความรร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ Saint Helier-Brelade International School (SHBIS) และ The British International School of Northern Thailand (BISN) (ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม 22 เม.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 2565
เลขานุการ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง 18 เม.ย. 2565
กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 12 เม.ย. 2565
กองพัฒนานักศึกษา รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2565 12 เม.ย. 2565
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาภายใต้โครงการความรร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ Saint Helier-Brelade International School (SHBIS) และ The British International School of Northern Thailand (BISN) (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2565 11 เม.ย. 2565


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]