ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 103 เรื่อง รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5][6] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (fundamental fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 19 ก.ย. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 19 ก.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาปริญญาโทรหัส 60 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 15 ก.ย. 2565
สำนักทะเบียนและประมวลผล หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 14 ก.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 12 ก.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหามัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 12 ก.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย Chiangmai Rajabhat University Announcement Graduate Admission for the 2nd Semester, Master of Science Program in Science Teaching Academic Year 2022 09 ก.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย Chiangmai Rajabhat University Announcement Change of Graduate Admission for the 2nd Semester, Academic Year 2022 Schedule 09 ก.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 09 ก.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 09 ก.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23 ส.ค. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 23 ส.ค. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึุกษาระดับปริญญาเอก รหัส 60 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 61 17 ส.ค. 2565
สำนักทะเบียนและประมวลผล การยกเว้นการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ของนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 10 ส.ค. 2565
สำนักทะเบียนและประมวลผล ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 09 ส.ค. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 06 ส.ค. 2565
สำนักทะเบียนและประมวลผล รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ประสบปัญหาและอุปสรรคในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 03 ส.ค. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ Chiang Mai Rajabhat University Announcement On Admission Exam Results, Direct Apply Weekday Program Academic Year 2022 (Additional) International College, Chiang Mai Rajabhat University 31 ก.ค. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 31 ก.ค. 2565
สำนักงานตรวจสอบภายใน กำหนดอัตราค่าตอบแทน หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และอัตราค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2565 22 ก.ค. 2565


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]