กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน :


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563


: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่