กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

บุคลากร:

ผู้บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดีงานบริหารทั่วไป

งานเลขานุการและการประชุม


นางสุภัทรา จันทร์บาล

นางสาวอรทัย ไชยนัน


งานประชาสัมพันธ์


งานยานพาหนะ

งานนิติการ


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่