กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

���������������������������������:

งานยานพาหนะ

             มีหน้าที่ให้บริการยานพาหนะและพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุน    การบริหารงานของคณะ หน่วยงาน  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้งานราชการต่างๆเช่น การเรียนการสอน การติดต่อประสานงาน การประชุมสัมมนา การเดินทางไปราชการ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  และปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย โดยดูแลบำรุงรักษายานพาหนะที่มีอยู่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยและพิจารณาจัดยานพาหนะประเภทต่างๆ ให้การบริการตามระเบียบ    กฎเกณฑ์ และความเหมาะสมให้บริการทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดตามที่ได้รับอนุมัติ  

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่