กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

���������������������������������������������������:

          กองกลาง เดิมเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานสำนักอธิการในสังกัดวิทยาลัยครูเชียงใหม่ และหน่วยงานสนับสนุนอยู่ภายใต้การดูแลของอธิการ โดยมีกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหารเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ มีประกาศโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยครู ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2530 ในส่วนของสำนักอธิการแบ่งงานเป็นฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการและฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล โดยมีหัวหน้าสำนักงานอธิการเป็นผู้รับผิดชอบ

          ต่อมาในปี พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้ใช้แทน “วิทยาลัยครู” กองกลางเป็นส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2538 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2538 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2550 ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลางโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2550 ดังนี้

1.  งานบริหารงานทั่วไป

2.  งานสภามหาวิทยาลัย งานประสานและระดมสรรพกำลังทางการศึกษา

3.  งานประชาสัมพันธ์

4.  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

5.  งานบริหารงานบุคคล

6.  งานตรวจสอบภายใน

          ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 วันที่ 16 มกราคม 2551 ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลาง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2551 ดังนี้

          1.  งานบริหารงานทั่วไป

          2.  งานสภามหาวิทยาลัย งานประสานงานและระดมสรรพกำลังทางการศึกษา

          3.  งานประชาสัมพันธ์

          4.  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

          5.  งานบริหารงานบุคคล

          6.  งานตรวจสอบภายใน

          7.  งานพัฒนาศูนย์สะลวง-ขี้เหล็ก

          ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 วันที่ 10 กันยายน 2552 ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลางโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ดังนี้

          1.  งานบริหารงานทั่วไป

          2.  งานประชาสัมพันธ์

          3.  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

          4.  งานบริหารงานบุคคล

          5.  งานตรวจสอบภายใน

          6.  งานพัฒนาศูนย์สะลวง-ขี้เหล็ก

          ต่อมาได้มีการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 วันที่ 10 กันยายน 2552 และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2555 ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลางโดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ดังนี้

          1.  งานบริหารงานทั่วไป

          2.  งานประชาสัมพันธ์

          3.  งานยานพาหนะ

          4.  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

          5.  งานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

          ต่อมาได้มีการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2555 วันที่ 31 มกราคม 2555 และมีประกาศมหาวิทยาลัย    ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2556 ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลางโดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ดังนี้

          1.  งานบริหารทั่วไป

          2.  งานเลขานุการและการประชุม

          3.  งานประชาสัมพันธ์

          4.  งานยานพาหนะ

          5.  งานนิติการ

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่