กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

������������������������������������������������������������������������:

งานเลขานุการและการประชุม

มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารระดับอธิการบดี  รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  จัดทำ  โต้ตอบ  และจัดเก็บหนังสือ กลั่นกรองหนังสือก่อนนำเสนอผู้บริหาร  จัดทำปฏิทินการนัดหมายภารกิจของผู้บริหาร ให้การรับรองแขกและติดต่อประสานงานให้กับผู้บริหาร  ตลอดจนดำเนินการด้านการประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยการประชุมอธิการบดี  รองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่