กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

���������������������������������������������:

สัญญาการปฏิบัติงาน

ใบลา

ใบลาออก

หนังสือรับรอง

หนังสือแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ

งานอาคารสถานที่ 

งานยานพาหนะ

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่