กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University


สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540


พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556


ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ


การใช้คำนำหน้านาม


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556


การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์หนังสือราชการ


เอกสารประกอบการบรรยาย "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดย สุพิชฌาย์ กลิ่นหอม

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่