กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������� 2564 (������������������������������������������������������������������������������/������������������������������������������������������):


การเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2564 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)


ข่าวประชาสัมพันธ์


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่