กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������� 2564 (������������������������������������������������):


การเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2564 (วิทยาลัยนานาชาติ)


ข่าวประชาสัมพันธ์


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่