กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������� 2563 (������������������������������������������������������������������������������������ ��������� ������������������������������������������������������):


การเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)


ข่าวประชาสัมพันธ์


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่