ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 121 เรื่อง รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
กองบริหารงานบุคคล การกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 30 ธ.ค. 2561
กองบริหารงานบุคคล นโยบายการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 29 ธ.ค. 2561
กองพัฒนานักศึกษา การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 19 ธ.ค. 2561
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 19 ธ.ค. 2561
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี ประจำปีการศึกษา 2561 17 ธ.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย การรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 17 ธ.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ 2) 14 ธ.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (ฉบับที่ 2) 14 ธ.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 11 ธ.ค. 2561
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มประสบการณ์ภาคสนามในระบบสหกิจศึกษา 07 ธ.ค. 2561
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายด้านการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 07 ธ.ค. 2561
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประกวดไก่แม่ฮ่องสอน 06 ธ.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 30 พ.ย. 2561
กองพัฒนานักศึกษา วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 23 พ.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 22 พ.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 20 พ.ย. 2561
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การกำหนดอักษรย่อประจำหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 14 พ.ย. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 14 พ.ย. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ "P" 14 พ.ย. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 14 พ.ย. 2561


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]