ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 118 เรื่อง รวมทั้งหมด : 6 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นโยบายการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ประจำปีการศึกษา 2561 01 พ.ย. 2561
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การให้บริการระบบขนส่งสำหรับนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 31 ต.ค. 2561
กองพัฒนานักศึกษา ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 22 ต.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 22 ต.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 19 ต.ค. 2561
กองพัฒนานักศึกษา ให้บัณฑิต รุ่นที่ 42 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 12 ต.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย การรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 10 ต.ค. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน) 09 ต.ค. 2561
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Duy Tan University ประเทศเวียดนาม 08 ต.ค. 2561
กองพัฒนานักศึกษา การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 05 ต.ค. 2561
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 01 ต.ค. 2561
กองบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 30 ก.ย. 2561
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project (7th Batch) ภาคเรียนที่ 2/2561 28 ก.ย. 2561
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดสรรบุคคลเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 25 ก.ย. 2561
กองบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 21 ก.ย. 2561
สำนักงานอธิการบดี แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่มีการเรียกเก็บเงินจากนักศึกษา 21 ก.ย. 2561
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Duy Tan University ประเทศเวียดนาม ประจำปีการศึกษา 2561 19 ก.ย. 2561
สำนักหอสมุด สมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก 19 ก.ย. 2561
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินยืม 29 ส.ค. 2561
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี การจัดลำดับการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของบุคลากรเพื่อชำระหนี้ให้หน่วยงานต่าง ๆ 29 ส.ค. 2561


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]