กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

������������������������������:

งานนิติการ

        มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาประโยชน์ ในที่ราชพัสดุ หรือนิติกรรมสัญญาอื่น ที่มีผลผูกพันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  งานติดตามหนี้ งานคดีความต่างๆ งานบังคับคดี งานร่าง และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  งานดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ งานสอบสวน และดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด    เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ  และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่