กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

������������������������������������������������������:

งานบริหารงานทั่วไป
             มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารเอกสาร ของมหาวิทยาลัย  และของกองกลาง   โดยมีหน้าที่ รับ - ส่ง  ลงทะเบียน แยกประเภท นำเสนอผู้บริหารสั่งการ และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและค้นหาหนังสือ จัดทำหนังสือโต้ตอบ คำสั่ง  ประกาศ  ให้ข้อมูลเบื้องต้นและคัดแยกหนังสือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการตามคำสั่งมอบหมายงาน  ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลหนังสือราชการส่งออก  คำสั่ง  ประกาศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา  ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์   ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป   ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวก ดำเนินการจัดทำงานด้านการรายงานประจำปี  งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งานบริการด้านไปรษณีย์  งานการเงินและงบประมาณ ของกองกลาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่