กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

������������������ ������������������������������ ���������������������:

ปรัชญา    “บริการด้วยจิต  สร้างมิตรด้วยน้ำใจ”

วิสัยทัศน์ กองกลาง เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่น ในการให้บริการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

 1. สนับสนุนการดำเนินงานทั่วไปของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. ประสานการดำเนินงานและตอบสนองภารกิจของผู้บริหารอย่างมีคุณภาพ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์หลัก

 1. เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างราบรื่น และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอก
 2. เพื่อให้การดำเนินงานของผู้บริหารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 3. เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

 

อัตลักษณ์   “SERVICE”

 • smile               การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • excellence        การให้บริการที่สร้างความพึงพอใจและความประทับใจ
 • rule                 การให้บริการที่คำนึงถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • vision focus       การให้บริการที่คำนึงถึงวิสัยทัศน์ของกองกลาง
 • integrity           การให้บริการที่คำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
 • collaboration    การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • effectiveness     การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

 

เอกลักษณ์  ศูนย์กลางการประสานงาน ให้บริการด้วยใจ

ค่านิยมร่วม  ใส่ใจบริการ สู้งาน สามัคคี         

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่