body { /* IE */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); /* Chrome, Safari */ -webkit-filter: grayscale(1); /* Firefox */ filter: grayscale(1); }


 
   

คู่มือการประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ กองกลาง.
ปฏิทินกิจกรรมกองกลาง ปี 2558
ปฏิทินกิจกรรมกองกลาง ปี 2559
แผนกลยุทธ์ กองกลาง
รายงานผลการสัมมนาทบทวน แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)
รายงานสรุปความพึงพอใจผู้รับบริการ กองกลาง
 
รายงานประจำปี กองกลาง 2555
รายงานประจำปี กองกลาง 2556
รายงานประจำปี กองกลาง 2557
รายงานประจำปี กองกลาง 2558
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกลาง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557
  รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
  รายงานควบคุมภายใน
   
คณะกรรมการการจัดการความรู้กองกลาง
แผนการจัดการความรู้
สรุปการจัดการความรู้เรื่อง
   
 


    

 
                                                               
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

              
 1. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วย  โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์
 2. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. หนังสือภายนอก(template สำหรับ MS Word)
 5. หนังสือภายใน (template สำหรับ  MS Word)
 6. คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน template สำหรับ MS Word
 7. ดาวน์โหลด ๑๓ ฟอนต์แห่งชาติ


 

จำนวนครั้งที่เปิด 859 ครั้ง


        

 

.:: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-514 0-5388-5318 Fax: 0-5388-5319
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556, จัดทำโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Admin