กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division ChiangMai Rajabhat University

บุคลากร:

ผู้บริหารงานกองกลางสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการกองกลาง

งานบริหารงานทั่วไป

งานเลขาและงานประชุมงานประชาสัมพันธ์


งานยานพาหนะ
งานนิติกร

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่