กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

������������������������������������������������:

           งานเลขานุการและการประชุม ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านงานบริหารและสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบดูแลการใช้ห้องประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่