กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division ChiangMai Rajabhat University

บริการห้องประชุม:

           งานเลขานุการและการประชุม ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านงานบริหารและสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบดูแลการใช้ห้องประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่