กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

การเลือกประธานสภาคณาจารย์ฯ :: 10 ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2562


: 09 กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกล่วงหน้าประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2562


: 08 หมายเลขผู้สมัครรับเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2562


: 07 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561


: 06 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559


: 05 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


: 04 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับสมัคร และประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน


: 03 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับสมัครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


: 02 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2562


: 01 กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2562


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่