กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division ChiangMai Rajabhat University


การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

 1. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วย  โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์
 2. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. หนังสือภายนอก(template สำหรับ MS Word)
 5. หนังสือภายใน (template สำหรับ  MS Word)
 6. คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน template สำหรับ MS Word
 7. ดาวน์โหลด ๑๓ ฟอนต์แห่งชาติ

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่