กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division ChiangMai Rajabhat University

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2559:


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2559


บุคลากรสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากนางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการ กองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีให้เข้าร่วมโครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีตัวแทนหน่วยงานได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานยานพาหนะ งานประชาสัมพันธ์ ร่วมการเสวนา "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ"และ "การผลักดันตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย" พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานให้มีผลสัมฤทธิ์และวัดผลสำเร็จได้ตลอดจนดำเนินการวิเคราะห์โครงการ กิจกรรมดำเนินงานตามภารกิจหลัก และทบทวนปัจจัยความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนางานด้านบริการของหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการดำเนินงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มุ่งเน้นการดำเนินงาน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์องค์กรไปยังบุคลากรภายในสังกัดกองกลางให้ได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กรไปยังบุคลากรภายในของตนเอง ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยอันเป็นเครื่องมือสำคัญ ดังนั้น ในปี 2559 นี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงได้กำหนดจัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้น เมื่อวันที่ 14 - 17กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมลีซอ โรงแรมลีโอซอ  โคราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ/ข่าว นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่