body { /* IE */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); /* Chrome, Safari */ -webkit-filter: grayscale(1); /* Firefox */ filter: grayscale(1); }


 
   

คู่มือการประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ กองกลาง.
ปฏิทินกิจกรรมกองกลาง ปี 2558
ปฏิทินกิจกรรมกองกลาง ปี 2559
แผนกลยุทธ์ กองกลาง
รายงานผลการสัมมนาทบทวน แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)
รายงานสรุปความพึงพอใจผู้รับบริการ กองกลาง
 
รายงานประจำปี กองกลาง 2555
รายงานประจำปี กองกลาง 2556
รายงานประจำปี กองกลาง 2557
รายงานประจำปี กองกลาง 2558
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกลาง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557
  รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
  รายงานควบคุมภายใน
   
คณะกรรมการการจัดการความรู้กองกลาง
แผนการจัดการความรู้
สรุปการจัดการความรู้เรื่อง
   
 


 
 
   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559
   
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับสมัครและประจำหน่วยเลือกตั้ง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และหมายเลขผู้สมัครรับเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559
   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559
   
  แบบฟอร์มการสมัคร
001. ใบสมัครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ PDF/WORD
002. ใบสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ PDF/WORD
003. ใบสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
          PDF/WORD   
   

 
 
 
 .:: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-514 0-5388-5318 Fax: 0-5388-5319
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556, จัดทำโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Admin