ค้นหาบันทึกข้อตกลง (ชื่อเรื่อง/หน่วยงาน)
 
 
 ทั้งหมด 178 รายการ , หน้าที่  
1
...
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ขอบเขตข้อตกลง
หน่วยงานที่ลงนาม MOU
วันที่ลงนาม MOU
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร "Chiang Mai say No To Foam" 1. องค์กรถือว่า "ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร" เป็นนโยบายจากผู้บริหารสูลสุดขององคืกร 2. สนับสนุน ส่งเสริม และกำหนดมาตรการในการดำเนินการ เพื่อ "ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร" ในหน่วยงานของตนเองจนประสบผลสำเร็จ 3. สนับสนุน ส่งเสริม การเลือกใช้ภาชนะที่ปลอดภัย การใช้วัสดุธรรมชาติหรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ กับหน่วยงานราชการ 2516-08-29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2.64)
2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ SIPA Tech Startup Club เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Tech Startup Club เพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง Tech Stsrtup Club ภายใต้ โครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2068-08-18 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ให้การสนับสนุนการบรรยาย ฝึกอบรม และแหล่งข้อมูลแก่นักศึกษา 2. ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ที่สนใจ 3.ให้ความอนุเคราะห์ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน สหกิจ และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 4. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5. ให้ความร่วมมือในการเป็นศูนย์ประสานงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในภาคเหนือ 6. สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็นวิทยากร ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2019-02-14 คณะวิทยาการจัดการ (3.39)
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 1. เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 3 ระดับ 2. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 3. เพื่อดำเนินความร่วมมือในลักษณะของหน่วยงานเครือข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2018-11-15 สถาบันวิจัยและพัฒนา (3.38)
5 ความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม โรงแรม Thai Hotels Association 2018-10-26 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3.36)
6 ความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม เพื่อเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือทางด้านการทองเที่ยวและโรงแรม โรงแรม Rati lanna Riverside Spa Resort Chiang Mai 2018-10-26 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3.35)
7 ความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม โรงแรม U Nimman ChiangMai 2018-09-27 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3.37)
8 ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม เพื่อเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม โรงแรม 137 Pillars House Chiang Mai 2018-09-27 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3.34)
9 บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่และมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและมหาวิทยาลัย 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้กับเยาวชน นักศึกษา และเครือข่ายของมหาวทิยาลัยและเครือข่ายคณธกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 3. เพื่อให้เยาวชน นักศึกษาและเครือข่ายของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4. เพื่อให้เยาวชน นักศึกษาและเครือข่ายของมหาวทิยาลัยมรเจตคติที่ดีต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 2018-09-13 กองพัฒนานักศึกษา (3.33)
10 ความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพครู 1.เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมกันดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพครู การพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษา และการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้เป็นบัณฑิตที่ดี 2. เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาให้มีคุณลักษณะความเป็นครูที่พึงประสงค์ คือ มีจิตอาสา มีระเบียบวินัย มีจิตวิญญาณความเป็นครู โรงเรียนดาราวิทยาลัย 2018-08-10 คณะครุศาสตร์ (3.29)