ค้นหาบันทึกข้อตกลง (ชื่อเรื่อง/หน่วยงาน)
 
 
 ทั้งหมด 88 รายการ , หน้าที่  
1
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ขอบเขตข้อตกลง
หน่วยงานที่ลงนาม MOU
วันที่ลงนาม MOU
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพื่อให้มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณธวิทยาการจัดการมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในการจัดทำกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารและผลงาน คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ภาคเหนือ 2017-08-17 คณะวิทยาการจัดการ(2.15)
2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 2. กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน 3. ร่วมกันในการรับสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว จังหวัดเชียงใหม่ 2017-08-09 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(2.14)
3 ความตกลงในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียว SPOT ภายใต้โครงการพัฒนาดาวเทียม THAICHOTE สนับสนุนการใช้ข้แมูลทางวิชาการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2017-06-12 สถาบันวิจัยและพัฒนา(1.60)
4 บันทึกข้อตกลงความร่ววมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจัหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ ฆราวาสในจังหวัดเชียงใหม่ (มรภ.เชียงใหม่) จัดทำข้อตกลงร่วมมือกันในการดำเนินการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดถึงในสังกัดของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายอดน คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 2015-08-14 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม(1.65)
5 บัทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการตนเองและความเชี้ยวชาญเฉพาะของชุมชนท้องถิ่นระหว่างมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุขกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น" อันนำไผปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนและการดำเนินงานตามนโยบายรัฐด้านการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข 2015-07-10 สถาบันวิจัยและพัฒนา(1.64)
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1. สื่อสาร สร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ การใช้ประโยชน์ข้อมุลด้านวิชาการอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และชุมชนท้องถิ่น 2. ร่วมบูรณาการในการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมเชิงระบบ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3. ให้คำปรึกษาแนะนำข้อมุลวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรกรรมแก่เกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสามารถเพิ่มศักยภาพในการหนุนเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ เกษตรกรที่ประสบปัญหา สภาเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2015-07-08 คณะวิทยาการจัดการ (1.38)
7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีะ(องค์การมหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ 2. เพื่อร่วมมือกันศึกษาและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) 2015-06-05 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1.28)
8 สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.เชียงใหม่ กับ วัดสูงเม่น จ.แพร่ กับ เทศบาลตำบลสูงเม่น จ.แพร่ 1. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม กับวัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่และเทศบาลตำบลสูงเม่น 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. เพือเชื่มความสัมพันธ์ที่ดี วัดสูงเม่น และเทศบาลตำบลสูงเม่น 2014-12-03 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (1.2)
9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเจ้าภาพร่วมในงาน CSD ส้มพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 1. ร่วมมือด้านการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 2. ร่วมมือในด้านบุคลากรหนุนเสริมเพื่อดำเนินโครงการ CSD 3. ความร่วมมือในด้านการเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนากิจกรรมหรือการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ฉฆฏ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงราย 2014-11-12 มรภ.เชียงใหม่(โปรแกรมพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์) (1.1)
10 สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.เชียงใหม่ กับ คณะสงฆ์เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 1.เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างคณธสงฆ์ เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์ 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเชื่มความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน คณะสงฆ์เมืองเชียงตุง รัฐฉาน 2014-09-20 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (1.3)