ค้นหาบันทึกข้อตกลง (ชื่อเรื่อง/หน่วยงาน)
 
 
 ทั้งหมด 172 รายการ , หน้าที่  
1
...
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ขอบเขตข้อตกลง
หน่วยงานที่ลงนาม MOU
วันที่ลงนาม MOU
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร "Chiang Mai say No To Foam" 1. องค์กรถือว่า "ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร" เป็นนโยบายจากผู้บริหารสูลสุดขององคืกร 2. สนับสนุน ส่งเสริม และกำหนดมาตรการในการดำเนินการ เพื่อ "ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร" ในหน่วยงานของตนเองจนประสบผลสำเร็จ 3. สนับสนุน ส่งเสริม การเลือกใช้ภาชนะที่ปลอดภัย การใช้วัสดุธรรมชาติหรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ กับหน่วยงานราชการ 2516-08-29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2.64)
2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ SIPA Tech Startup Club เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Tech Startup Club เพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง Tech Stsrtup Club ภายใต้ โครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2068-08-18 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3 บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่และมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและมหาวิทยาลัย 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้กับเยาวชน นักศึกษา และเครือข่ายของมหาวทิยาลัยและเครือข่ายคณธกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 3. เพื่อให้เยาวชน นักศึกษาและเครือข่ายของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4. เพื่อให้เยาวชน นักศึกษาและเครือข่ายของมหาวทิยาลัยมรเจตคติที่ดีต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 2018-09-13 กองพัฒนานักศึกษา (3.33)
4 ความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพครู 1.เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมกันดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพครู การพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษา และการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้เป็นบัณฑิตที่ดี 2. เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาให้มีคุณลักษณะความเป็นครูที่พึงประสงค์ คือ มีจิตอาสา มีระเบียบวินัย มีจิตวิญญาณความเป็นครู โรงเรียนดาราวิทยาลัย 2018-08-10 คณะครุศาสตร์ (3.29)
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาการจัดการและสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 1.การบริการวิชาการสำหรับการอบรมเชิงวิชาการ เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์การวางแผน การลงทุนและการเงิน 2. การสนับสนุนและความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน ในการจัดสอบและเป็นศูนย์สอบใบอนุญาตด้านการเงินและการลงทุน 3. การสนับสนุนและช่วยเหลือในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสอบใบอนุญาตด้านการเงินและการลงทุน สำหรับนักศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 2018-07-26 คณะวิทยาการจัดการ (3.30)
6 บันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษานักศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม Anantara Chiangmai-Resort 2018-07-18 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(3.32)
7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม Four seasons resort chiangmai 2018-07-18 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3.31)
8 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและการบิน ประสงค์พัฒนา เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงประสบการณ์ ทางสายงานธุรกิจการบินให้แก่นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการบินและศสาตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง บริษัทไทยไฟลืเทรนนิ่ง จำกัด 2018-06-29 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3.27)
9 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN LE MERIDIEN CHIANG MAI AND CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY cooperation in learning and development of hotel Man power training 1. le meridien chiang mai,Thailand is principal business is the provision of leisure and hospitality services at Chiang Mai, Thailand. Henceforth we call "the Hotel" LE MERIDIEN CHIANG MAI 2018-06-07 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3.3)
10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในภาคเหนือตอนบนภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งช 1. สนับสนุนส่งเสริมการนำมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เผยแพร่มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและเครื่องมือต่างๆให้มหาวิทยาลัย 2.คัดเลือกห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยลูกข่ายที่ผ่านมาสำรวจสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้วยระบบ ESPReL Checklist จำนวน 1 ห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาต่อยอดการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน 3. สนับสนุนงบประมาณให้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยลุกข่ายที่ผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-05-16 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(3.5)