ค้นหาบันทึกข้อตกลง (ชื่อเรื่อง/หน่วยงาน)
 
 
 ทั้งหมด 121 รายการ , หน้าที่  
1
...
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ขอบเขตข้อตกลง
หน่วยงานที่ลงนาม MOU
วันที่ลงนาม MOU
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและการบิน ประสงค์พัฒนา เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงประสบการณ์ ทางสายงานธุรกิจการบินให้แก่นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการบินและศสาตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง บริษัทไทยไฟลืเทรนนิ่ง จำกัด 2018-06-29 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3.27)
2 บันทึกข้อตกลงความร่ววมือ ระหว่างศูนย์ศึกษาเอกสารโบราณ มูลนิธิสืบสานล้านนา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาล 1. ส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือทรัพยากรด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านล้านนาศึกษา 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี 3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริการวิชาการตลอดจนการเผยแพร่ความรุ้ทางด้านล้านนาคดี เพื่อการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 4.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในด้านอื่น สำนักวิชาการ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-04-04 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม(3.26)
3 Memorandum of Agreement (MOA) Between The Facuty of management Sciences Chaing Mai Rajabhat University,Thailand And The Department of Leisure Industry Management College of Management National Chin-Yi 1. Criteria and procedures for student admission 2. Cures requirements 3 Credit transfer policy 4.Tuition fee structure 5.Thesis co-advising 6. Recruiting starts in 2019 ์Nation Chin-yi University of Technology (NCUT) 2018-03-13 คณะวิทยาการจัดการ (3.2)
4 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพื่อให้มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณธวิทยาการจัดการมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในการจัดทำกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารและผลงาน คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ภาคเหนือ 2017-08-17 คณะวิทยาการจัดการ(2.15)
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 2. กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน 3. ร่วมกันในการรับสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว จังหวัดเชียงใหม่ 2017-08-09 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(2.14)
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับเอกชน-ภาคการศึกษาระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่กับข่ายงานสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 1. ร่วมกันจัดทำแผนแมบทฯระยะยาว(Long Range plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศษสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในด้านต่างๆของเอกชนและภาคการศึกษา 2. ร่วมกันพัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯให้ประสบผลสำเร็จ 3. แบ่งปันทรัพยากรในการบริหารจัดการที่สะดวกและเหมาะสมขององค์กร คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่กับข่ายงานสถาบันอุดมศึกษา 2017-06-20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(2.27)
7 ความตกลงในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียว SPOT ภายใต้โครงการพัฒนาดาวเทียม THAICHOTE สนับสนุนการใช้ข้แมูลทางวิชาการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2017-06-12 สถาบันวิจัยและพัฒนา(1.60)
8 ลนามความเข้าใจ(MOU) การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 1. student exchange program 2. Facuty member exchange program 3. Joint research program 4. Cultural exchange program 5. Other programs agreed upon by both parties Mokwon University 2017-03-06 สำนักงานวิเทศน์สัมพันธ์(3.1)
9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การทำกิจกรรมส่งเสริมและจัดการความรู้การวิจัยภายใต้โครงการ "Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม"ระหว่าง สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกับเครือข่ายการวิจัย 1. ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการ "Research For Community วิจัยเพื่อสังคมชุมชน" 2. ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)"และกิจกรรมอื่นที่ วช.ขอความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2015-12-09 สถาบันวิจัยและพัฒนา (2.50)
10 บันทึกข้อตกลงความร่ววมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจัหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ ฆราวาสในจังหวัดเชียงใหม่ (มรภ.เชียงใหม่) จัดทำข้อตกลงร่วมมือกันในการดำเนินการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดถึงในสังกัดของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายอดน คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 2015-08-14 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม(1.65)