การประชุมครั้งที่ ���/������������ วันที่ ������ ������������������������������ ������������ เรื่อง ������������������������������������������������������ รวม ๐ เรื่อง
ระเบียบวาระที่
เรื่อง

 

------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2020 Office of Council University Chiangmai Rajabhat University. All Rights Reserved.  
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อ Webmaster : councilcmru@cmru.ac.th โทร(ภายใน). 5877