มติคณะกรรมการบริหารที่ท่านเลือก จะแสดงตรงส่วนนี้

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแยกตามประเภทได้ดังนี้

1. การบริหารงานวิชาการ Untitled Document มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในฐานข้อมูล จำนวน 65 มติ

2. การบริหารงานบุคคล Untitled Document มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในฐานข้อมูล จำนวน 23 มติ

3. การบริหารงบประมาณและการเงิน Untitled Document มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในฐานข้อมูล จำนวน 52 มติ

4. การบริหารงานทั่วไป Untitled Document มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในฐานข้อมูล จำนวน 78 มติ

Untitled Document มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในฐานข้อมูลรวมทั้งหมด จำนวน 220 มติ (เดือน ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน)