ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 182 เรื่อง รวมทั้งหมด : 10 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขยายระยะเวลาการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 29 ธ.ค. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย การรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 26 ธ.ค. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อโครงการวิจัยเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ได้รับการจัดสรรทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 19 ธ.ค. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560 19 ธ.ค. 2559
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.) ยื่นคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 18 ธ.ค. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 25 พ.ย. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 25 พ.ย. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย แนวปฏิบัติการเสนอศักยภาพการเป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 24 พ.ย. 2559
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร 23 พ.ย. 2559
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลการพิจารณาทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 20 พ.ย. 2559
กองอาคารสถานที่ การใช้พื้นที่อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 18 พ.ย. 2559
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2559 17 พ.ย. 2559
สำนักทะเบียนและประมวลผล เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 17 พ.ย. 2559
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านกาแฟสด ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ร้าน 10 พ.ย. 2559
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2559 09 พ.ย. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 09 พ.ย. 2559
คณะครุศาสตร์ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) (รหัส 2559) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 07 พ.ย. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ฉบับที่ 1) 04 พ.ย. 2559
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก (โควตา) ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะ ปีการศึกษา 2560 28 ต.ค. 2559
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายใหม่ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559 27 ต.ค. 2559


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]