ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 205 เรื่อง รวมทั้งหมด : 11 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การกำหนดอักษรย่อประจำหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 30 ธ.ค. 2558
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การกำหนดเลขที่หนังสือออก 30 ธ.ค. 2558
สำนักทะเบียนและประมวลผล ยุติการปฏิบัติงานภาคพิเศษ วันอังคาร เวลา 17.30-21.00 น. 29 ธ.ค. 2558
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รหัส 55, 56, 57 และรหัส 58 ยืนยันคำขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 25 ธ.ค. 2558
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 25 ธ.ค. 2558
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบของนักศึกษาปริญญาโทสอบเทียบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 24 ธ.ค. 2558
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รหัส 54, 55, 56, 57 และ 58 ทุกคณะ วิทยาลัย ยืนยันคำขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 16 ธ.ค. 2558
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2558 16 ธ.ค. 2558
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 16 ธ.ค. 2558
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 15 ธ.ค. 2558
บัณฑิตวิทยาลัย แนวปฏิบัติการเสนอขอแตั้งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 11 ธ.ค. 2558
บัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 11 ธ.ค. 2558
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ข่าวสารการโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าครองชีพ ของผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ฉบับที่ 2) 08 ธ.ค. 2558
สำนักทะเบียนและประมวลผล ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 03 ธ.ค. 2558
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ผลการคัดเลือกพ่อดีเด่น และลูกกตัญญู ประจำปี 2558 30 พ.ย. 2558
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ข่าวสารการโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าครองชีพ ของผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 28 พ.ย. 2558
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 24 พ.ย. 2558
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ กำหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ดำเนินการ 21 พ.ย. 2558
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 21 พ.ย. 2558
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี รับสมัครนักศึกษาเพื่อช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 17 พ.ย. 2558


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]