ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 201 เรื่อง รวมทั้งหมด : 11 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผลการคัดเลือก "เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา" ประจำปีพุทธศักราช 2558 21 ธ.ค. 2557
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 17 ธ.ค. 2557
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 17 ธ.ค. 2557
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 15 ธ.ค. 2557
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินส่วนที่เหลือ ประจำปี 2558 15 ธ.ค. 2557
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินส่วนที่เหลือ ประจำปี 2558 15 ธ.ค. 2557
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รหัส 55, 56 และรหัส 57 ยืนยันคำขอกู้ผ่านระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 12 ธ.ค. 2557
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รหัส 54, 55, 56 และ 57 ทุกคณะ ยืนยันคำขอกู้ผ่านระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 12 ธ.ค. 2557
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 2) 11 ธ.ค. 2557
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา ของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2558 11 ธ.ค. 2557
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 11 ธ.ค. 2557
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับเปลี่ยนแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 11 ธ.ค. 2557
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงวันสอบวัดแววความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต นักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558 11 ธ.ค. 2557
สำนักงานอธิการบดี การจัดสวัสดิการเครื่องแบบสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2557 04 ธ.ค. 2557
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ผลการคัดเลือกพ่อดีเด่น และลูกกตัญญู ประจำปี 2557 30 พ.ย. 2557
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ผลการตัดสิน ตราสัญลักษณ์ และมาสคอตประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 30 พ.ย. 2557
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 28 พ.ย. 2557
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Asian Youth Forum 24 พ.ย. 2557
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก (โควตา) ประเภทพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 งานราชภัฏวิชาการ นวทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 พ.ย. 2557
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 18 พ.ย. 2557


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]