ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 91 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 19 ธ.ค. 2556
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม การรณรงค์และคัดเลือกผู้แต่งกายชุดพื้นเมืองล้านนา สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2557 18 ธ.ค. 2556
คณะครุศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครู เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 13 ธ.ค. 2556
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ผลการพิจารณาการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 11 ธ.ค. 2556
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดวัดออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 10 ธ.ค. 2556
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2556 06 ธ.ค. 2556
กองพัฒนานักศึกษา การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 04 ธ.ค. 2556
กองพัฒนานักศึกษา การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 04 ธ.ค. 2556
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 03 ธ.ค. 2556
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557 29 พ.ย. 2556
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 จากกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 พ.ย. 2556
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28 พ.ย. 2556
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในช่วงปี พ.ศ.2557-2560 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 27 พ.ย. 2556
งานสิทธิประโยชน์ การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัย 27 พ.ย. 2556
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 26 พ.ย. 2556
สถาบันวิจัยและพัฒนา การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2556 25 พ.ย. 2556
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 พ.ย. 2556
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก (โควตา) ประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ผู้มีความพิการ และโครงการคุณธรรมนำความรู้ฯ ประจำปีการศึกษา 2557 18 พ.ย. 2556
กองพัฒนานักศึกษา ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา 18 พ.ย. 2556
บัณฑิตวิทยาลัย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 15 พ.ย. 2556


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]