ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 70 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการบันทึกประวัตินักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 18 ก.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 16 ก.ค. 2561
กองพัฒนานักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 16 ก.ค. 2561
กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาเพื่อช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 12 ก.ค. 2561
กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 12 ก.ค. 2561
กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 12 ก.ค. 2561
กองพัฒนานักศึกษา วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 12 ก.ค. 2561
กองพัฒนานักศึกษา การให้ทุนนักศึกษาเป็นค่ารถโดยสารสำหรับการเดินทางไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 22 มิ.ย. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 22 มิ.ย. 2561
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง 21 มิ.ย. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) และเครื่องดื่มชา, กาแฟสด ภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย (ครั้งที่ 3) 19 มิ.ย. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่จัดบริการทำความสะอาดภาชนะภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 3) 19 มิ.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 14 มิ.ย. 2561
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การกำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. 2561 14 มิ.ย. 2561
กองบริหารงานบุคคล แนวปฏิบัติการไปศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 14 มิ.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 13 มิ.ย. 2561
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project (6th Batch) ประจำปีการศึกษา 2561 07 มิ.ย. 2561
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดบุคคลเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 06 มิ.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 06 มิ.ย. 2561
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05 มิ.ย. 2561


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]