ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 12 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผลการเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พ.ศ. 2563 12 ก.พ. 2563
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) เฉพาะพื้นที่ในตำบลที่ยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 05 ก.พ. 2563
กองพัฒนานักศึกษา แนวทางการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-nCoV) 04 ก.พ. 2563
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03 ก.พ. 2563
กองพัฒนานักศึกษา วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 01 ก.พ. 2563
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หมายเลขผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พ.ศ. 2563 31 ม.ค. 2563
กองนโยบายและแผน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ม.ค. 2563
สำนักทะเบียนและประมวลผล ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 21 ม.ค. 2563
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 20 ม.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 13 ม.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 58 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 59 13 ม.ค. 2563
สำนักทะเบียนและประมวลผล รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 08 ม.ค. 2563


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]