ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 7 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคริฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2561-2562 22 ก.พ. 2561
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 13 ก.พ. 2561
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2561-2562 26 ม.ค. 2561
กองบริหารงานบุคคล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุนเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 16 ม.ค. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 16 ม.ค. 2561
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 12 ม.ค. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/2) 05 ม.ค. 2561


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]