ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 110 เรื่อง รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5][6] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 25 ก.ค. 2563
สำนักทะเบียนและประมวลผล รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 20 ก.ค. 2563
สำนักทะเบียนและประมวลผล รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 20 ก.ค. 2563
สำนักทะเบียนและประมวลผล รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) 20 ก.ค. 2563
วิทยาลัยนานาชาติ ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 17 ก.ค. 2563
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 15 ก.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเสริมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 การศึกษา 2563 13 ก.ค. 2563
กองบริหารงานบุคคล รายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 09 ก.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 09 ก.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 08 ก.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 08 ก.ค. 2563
สำนักทะเบียนและประมวลผล ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ค่ากิจกรรม ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย และค่าหอพัก (ถ้ามี) ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 03 ก.ค. 2563
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การให้บริการระบบขนส่งสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 01 ก.ค. 2563
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การให้บริการระบบขนส่งสำหรับอาจารย์และบุคลากร ปีการศึกษา 2563 01 ก.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) 01 ก.ค. 2563
กองบริหารงานบุคคล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 30 มิ.ย. 2563
กองบริหารงานบุคคล บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 29 มิ.ย. 2563
สำนักทะเบียนและประมวลผล ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ค่ากิจกรรม ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย และค่าหอพัก (ถ้ามี) ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 26 มิ.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) 26 มิ.ย. 2563
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การสรรหาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาคารและอาหารว่าง ณ หอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 มิ.ย. 2563


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]