ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 29 เรื่อง รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับสมัครผู้แทนข้าราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2561 03 พ.ค. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6) 25 เม.ย. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เชิญชวนผู้สนใจแสดงความจำนงเพื่อจำหน่ายอาคาร ภายในศูนย์อาหาร อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 เม.ย. 2561
กองบริหารงานบุคคล รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี พ.ศ. 2561 25 เม.ย. 2561
กองบริหารงานบุคคล รายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 24 เม.ย. 2561
ศูนย์ภาษา ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 21 เม.ย. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอลล์) ภายในศูนย์อาหาร คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย 20 เม.ย. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การเช่าสถานที่ประกอบการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ณ คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 เม.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 18 เม.ย. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การเช่าสถานที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งาน คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17 เม.ย. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การเช่าสถานที่ประกอบการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ณ คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17 เม.ย. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 17 เม.ย. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2 การรับแบบโควตา) 10 เม.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 27 มี.ค. 2561
กองพัฒนานักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2561 19 มี.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 17 มี.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 14 มี.ค. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2 การรับแบบโควตา) 14 มี.ค. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 28 ก.พ. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 56 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 57 23 ก.พ. 2561


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]