ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 88 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
วิทยาลัยนานาชาติ ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 06 ส.ค. 2565
สำนักทะเบียนและประมวลผล รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ประสบปัญหาและอุปสรรคในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 03 ส.ค. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ Chiang Mai Rajabhat University Announcement On Admission Exam Results, Direct Apply Weekday Program Academic Year 2022 (Additional) International College, Chiang Mai Rajabhat University 31 ก.ค. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 31 ก.ค. 2565
สำนักงานตรวจสอบภายใน กำหนดอัตราค่าตอบแทน หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และอัตราค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2565 22 ก.ค. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 21 ก.ค. 2565
กองนโยบายและแผน แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 19 ก.ค. 2565
สำนักทะเบียนและประมวลผล ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 07 ก.ค. 2565
สำนักงานอธิการบดี นโยบายคุ้มครองสุขภาพ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 01 ก.ค. 2565
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 30 มิ.ย. 2565
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U๒T for BCG) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 28 มิ.ย. 2565
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 23 มิ.ย. 2565
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Temasek Foundation Specialists' Community Action and Leadership Exchange (TF SCALE) Programme 2022 ณ ประเทศสิงคโปร์ 17 มิ.ย. 2565
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การให้บริการระบบขนส่งสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 17 มิ.ย. 2565
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 15 มิ.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ การรับสมัครนักศึกษารอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 15 มิ.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ Chiang Mai Rajabhat University Announcement On International College Students Recruitment, Direct Apply Weekday Program Academic Year 2022 (Additional) 15 มิ.ย. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 15 มิ.ย. 2565
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามโครงการศิษย์เก่าเรียนฟรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 13 มิ.ย. 2565


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]