ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 387 เรื่อง รวมทั้งหมด : 20 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
485/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7,13,14,20,21 มี.ค. 64 แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีศูนย์การเรียนรู้เสมือน) 28 ก.พ. 2564
482/2564 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 28 ก.พ.-3 มี.ค. 64 วังรี รีสอร์ท นครนายก (กิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise Camp 2021) 27 ก.พ. 2564
481/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยนักวิจัย เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้สมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 27 ก.พ. 2564
480/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 มี.ค. 64 ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านเหมืองผ่า หมู่ 1 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน) 27 ก.พ. 2564
479/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. - 6 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 27 ก.พ. 2564
478/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 64 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ทปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรฯ) 27 ก.พ. 2564
477/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 มี.ค. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอนเพื่อให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) 27 ก.พ. 2564
476/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-30 มี.ค. 64 หมู่บ้านโป่งสมิต ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop กับชุมชนบ้านโป่งสมิ) 27 ก.พ. 2564
475/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มี.ค. 64 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เทศบาลสันทราย และเทศบาลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ก.พ. 2564
474/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 64 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ เลขที่ 141/1 หมู่ 3 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืนบนฐานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) 27 ก.พ. 2564
473/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 มี.ค. 64 บ้านแม่คองซ้าย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ การจัดการความรู้และพัฒนาผ้าทอและการปักลายบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านแม่คองซ้าย) 27 ก.พ. 2564
472/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 3 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารเคเอกซ์ (KX) ห้อง Auditorium ชั้น 7 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 3) 27 ก.พ. 2564
471/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3,5,8,12,19 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ ระบบอัจฉริยะเพื่อตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และสาธิตการทำเครื่องฟอกอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5) 27 ก.พ. 2564
470/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ก.พ. 64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดประชุมสรุปงานร่วมกับชาวบ้านในโครงการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 25 ก.พ. 2564
469/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ก.พ. 64 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากยางนา) 25 ก.พ. 2564
466/2564 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 มี.ค. 64 อำเภอกัลณานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการและเก็บข้อมูลโครงการการพัฒนา “แม่แจ่มดอยอัจฉริยะ” ด้วยระบบ Smart Energy-Agriculture Learning Module ด้านพลังงานทางเลือกทางการเกษตรดิจิตอลขนาดเล็กต้นทุนต่ำในโรงเรียนขยายโอกาสและชุมชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ )" 25 ก.พ. 2564
464/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,31 มี.ค. 64 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ก.พ. 2564
463/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.พ. 64 ชุมชนป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิจัยหลักสูตรท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับสถานศึกษา โรงเรียนป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 25 ก.พ. 2564
462/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ก.พ. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพซาก เนื้อ รสชาติ องค์ประกอบกรดอะมิโน และนิวคลีโอไทด์ในไก่แม่ฮ่องสอน ไก่เพศผู้ ไก่ประดู่หางดำ และไก่เนื้อ) 25 ก.พ. 2564
459/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,2,6 มี.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 24 ก.พ. 2564


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]