ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 1301 เรื่อง รวมทั้งหมด : 66 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4304/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,30 พ.ย. วันที่ 7,14,20,21 ธ.ค. 60 และวันที่ 10,11,17 ม.ค. 61 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 พ.ย. 2560
1628/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 23 เม.ย. 2561
1626/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะหนังสือ จำนวน 4,000 เล่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 23 เม.ย. 2561
1616/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561 (Chiang Mai Rajabhat University Half Marathon 2018 : CMRU Half Marathon 2018) 22 เม.ย. 2561
1602/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะปกปริญญาบัตร จำนวน 21,965 ปก 21 เม.ย. 2561
1601/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "CMRU Coaching, Mentoring & PLC for EFL Teachers เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น" 21 เม.ย. 2561
1597/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการกำกับการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา "CMRU GEP TEST" 20 เม.ย. 2561
1595/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชาติพันธุ์ศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 20 เม.ย. 2561
1594/2561 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชาติพันธุ์ศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 20 เม.ย. 2561
1591/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง เปิดซองพิจารณาราคาและชี้นำสถานที่ การให้เช่าสถานที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งาน บริเวณอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 20 เม.ย. 2561
1590/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง เปิดซองพิจารณาราคาและชี้นำสถานที่ การให้เช่าสถานที่ประกอบการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ณ คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 20 เม.ย. 2561
1589/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง เปิดซองพิจารณาราคาและชี้นำสถานที่ การให้เช่าสถานที่ประกอบการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ณ คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 20 เม.ย. 2561
1587/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 61 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์) 20 เม.ย. 2561
1586/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 61 ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประชุมครั้งที่ 3/2561) 20 เม.ย. 2561
1585/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 พ.ค. 61 จังหวัดมหาสารคาม (อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ครั้งที่ 4) 20 เม.ย. 2561
1584/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 มิ.ย. 61 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบมรมหลักสูตร การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ) 20 เม.ย. 2561
1583/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ CMRU SHOP (OUTLET & GALLERY) 20 เม.ย. 2561
1582/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU 20 เม.ย. 2561
1581/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 พ.ค. 61 โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมจากหน่วยวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2) 20 เม.ย. 2561
1578/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ) 19 เม.ย. 2561


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]