ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4292 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
5193/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18 ธ.ค. 61 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2561
5192/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ธ.ค. 61 ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เป็นกรรมการตัดสินมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561) 13 ธ.ค. 2561
5184/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ธ.ค. 61 โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร (ประชุมใหญ่เลขาธิการสหพันธ์หูหนวกโลกภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 30) 13 ธ.ค. 2561
5183/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 61 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน ครั้งที่ 2) 13 ธ.ค. 2561
5182/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 ธ.ค. 61 และวันที่ 1 ม.ค. 62 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การกระจายตัวเชิงพื้นที่และฤดูกาลของดัชนีความสมบูรณ์พืชพรรณกับความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนในลุ่มน้ำแม่แรมด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 13 ธ.ค. 2561
5181/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ธ.ค. 61 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 13 ธ.ค. 2561
5180/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 23-25 ธ.ค. 61 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 13 ธ.ค. 2561
5173/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 61 ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 12 ธ.ค. 2561
5171/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-27 ม.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38) 12 ธ.ค. 2561
5170/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 61 ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร (จัดนิทรรศการฯ) 12 ธ.ค. 2561
5169/2561 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9,11,16,18 ม.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 12 ธ.ค. 2561
5168/2561 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12,19 ม.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงสู่เมืองอัจฉริยะในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 12 ธ.ค. 2561
5167/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ธ.ค. 61 กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2561
5166/2561 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22,29 ธ.ค. 61 บ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง บริการวิชาการเพื่อจัดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชนบ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 12 ธ.ค. 2561
5165/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,26 ธ.ค. 61 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2561
5164/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตร (วิชาเอก) การผลิตครู 4 ปี) 12 ธ.ค. 2561
5163/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ธ.ค. 61 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2561
5162/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ธ.ค. 61 วันที่ 15-17 ม.ค. 62 และวันที่ 12-14 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2561
5161/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากรลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ครั้งที่ 12) 12 ธ.ค. 2561
5160/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ธ.ค. 61 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สำรวจพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 12 ธ.ค. 2561


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]