ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3455 เรื่อง รวมทั้งหมด : 173 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4268/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ต.ค. 61 หอประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาเรื่อง บิตคอยน์ รวย จน กลโกง) 16 ต.ค. 2561
4267/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 ต.ค. 61 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ NCMAP 2019) 16 ต.ค. 2561
4259/2561 ให้บุคลกรเดินทางไปราชการ 17-21 พ.ย. 61 จังหวัดเชียงราย (ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 พ.ศ. 2561 เจียงฮายเกมส์) 14 ต.ค. 2561
4258/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ต.ค. 61 ห้องประชุมสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (นัดสืบพยานคู่พิพาทฝ่ายผู้เรียกร้อง) 14 ต.ค. 2561
4255/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ต.ค. 61 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ TCAS) 12 ต.ค. 2561
4253/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ต.ค. 61 ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงคณะนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในนิทรรศการฯ) 12 ต.ค. 2561
4252/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ต.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุม) 12 ต.ค. 2561
4251/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ต.ค. 61 ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงคณะนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในนิทรรศการฯ) 12 ต.ค. 2561
4248/2561 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12 ต.ค. 2561
4247/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางภาษา ประจำศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 12 ต.ค. 2561
4243/2561 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ต.ค. 61 อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการออกภาคสนามรายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ) 12 ต.ค. 2561
4240/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 61 บ้านเลขที่ 292/1 หมู่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ (ร่วมบำเพ็ญกุศลศพบิดานายวีระวัฒน์ ฤทธิ์ศร) 11 ต.ค. 2561
4239/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 61 กัซซันขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่น มุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร) 11 ต.ค. 2561
4238/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลางสำหรับสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 11 ต.ค. 2561
4237/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ต.ค. 61 บ้านเลขที่ 292/1 หมู่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ (ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมศพบิดานายวีระวัฒน์ ฤทธิ์ศร) 11 ต.ค. 2561
4236/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ธ.ค. 61 โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 11 ต.ค. 2561
4235/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ธ.ค. 61 โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 11 ต.ค. 2561
4234/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ต.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินวิทาลัยแม่ฮ่องสอน) 11 ต.ค. 2561
4232/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ต.ค. 61 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อาคาร เอส.พี. ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) กรุงเทพมหานคร (ประชุมหารือเพื่อวางแผนโครงการฯ) 11 ต.ค. 2561
4231/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 12-21 ต.ค. 61 (คณบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 11 ต.ค. 2561


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]