ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4352/2558 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม 30 ธ.ค. 58,4 ม.ค. 59 30 ธ.ค. 2558
4342/2558 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เฉพาะราย (จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์) 30 ธ.ค. 2558
4341/2558 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ม.ค. 59 ภูซาง พะเยา 30 ธ.ค. 2558
4340/2558 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เฉพาะราย (ธัญญา ทะพิงค์แก) 30 ธ.ค. 2558
4339/2558 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ม.ค. 59 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ 30 ธ.ค. 2558
4338/2558 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.พ. 59 รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2558
4337/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการอบรมวิชาภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างประเทศ ระดับ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 29 ธ.ค. 2558
4336/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 29 ธ.ค. 2558
4335/2558 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ธ.ค. 58 ราชภัฏเชียงราย 29 ธ.ค. 2558
4334/2558 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 58 ม.รามคำแหง กรุงเทพฯ 29 ธ.ค. 2558
4333/2558 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-14 ม.ค. 59 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 29 ธ.ค. 2558
4332/2558 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-24 ม.ค. 59 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล แม่ทา ลำพูน 29 ธ.ค. 2558
4331/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบรรณาธิการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย "พิฆเนศวร์สาร" 29 ธ.ค. 2558
4330/2558 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากงาน (มงคล ยะไชย) 29 ธ.ค. 2558
4329/2558 อนุญาตให้พนักงานชั่วคราวลาออกจากงาน (ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า) 29 ธ.ค. 2558
4328/2558 อนุญาตให้พนักงานชั่วคราวลาออกจากงาน (วิจิตรา เฉลิมตระกูลชัย) 29 ธ.ค. 2558
4327/2558 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เฉพาะราย) (อรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์) 29 ธ.ค. 2558
4326/2558 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เฉพาะราย (อำพล,ฉันทนา,วรพจน์,มะลิ,มานพ,กมลทิพย์) 29 ธ.ค. 2558
4325/2558 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เฉพาะราย (นันท์นภัส รัตนศิลป์ชัย) 29 ธ.ค. 2558
4324/2558 แก้ไขคำสั่ง (129/2556) 29 ธ.ค. 2558

พบทั้งหมด 4139 เรื่อง รวมทั้งหมด : 207 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]