ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3633/2557 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ม.ค.-8 พ.ค. 58 ราชภัฏเชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2557
3632/2557 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 30 ธ.ค. 2557
3631/2557 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2557 (เพิ่มเติม) 30 ธ.ค. 2557
3630/2557 การจ้างพนักงานชั่วคราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 30 ธ.ค. 2557
3629/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 30 ธ.ค. 2557
3628/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา 30 ธ.ค. 2557
3627/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา 30 ธ.ค. 2557
3626/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชาในวิทยาลัยนานาชาติ 30 ธ.ค. 2557
3625/2557 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-21 ม.ค. 58 ดอยหล่อ สารภี เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2557
3624/2557 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-23 ม.ค. 58 เมือง พร้าว สันทราย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2557
3623/2557 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ม.ค. 58 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 29 ธ.ค. 2557
3622/2557 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 29-30 ธ.ค. 57 29 ธ.ค. 2557
3621/2557 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-27 ม.ค. 58 เชียงดาว แม่แตง แม่ริม ฝาง แม่อาย เชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2557
3620/2557 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค.-4 ก.พ. 58 ดอยสะเก็ด สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2557
3619/2557 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ธ.ค. 57 ป่าซาง บ้านโฮ่ง บ้านธิ แม่ทา ลำพูน (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2557
3618/2557 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ม.ค. 57 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 29 ธ.ค. 2557
3617/2557 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ธ.ค. 57-4 ม.ค. 58 สูงเม่น แพร่ 26 ธ.ค. 2557
3616/2557 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ธ.ค. 57 สูงเม่น แพร่ 26 ธ.ค. 2557
3614/2557 แต่งตั้งอาจารย์ประเมินผลการเรียนนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 26 ธ.ค. 2557
3613/2557 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ธ.ค. 57 บ้านโป่ง ราชบุรี 26 ธ.ค. 2557

พบทั้งหมด 3459 เรื่อง รวมทั้งหมด : 173 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]